Oikeustiede:tulolähde

From Tieteen termipankki

Tällä käsitteellä ei ole otsikon muodostavia nimityksiä.

Definition verovelvollisen verotettava tulo lasketaan erikseen tulolähteittäin sen mukaan, millaisesta toiminnasta saatu tulo on peräisin
Explanation

Tulolähdejaon tarkoituksena on pitää toisistaan erillään erilaisten taloudellisten toimintojen tulosten laskenta. Jokaisella verovelvollisella voi olla 1–3 tulolähdettä: elinkeinotoiminnan tulolähde, maatalouden tulolähde ja muun toiminnan eli ns. henkilökohtainen tulolähde. Eri tulolähteiden tulokset lasketaan eri tavoin. Luonnollisten henkilöiden ja kotimaisten kuolinpesien tulot jaetaan ansio- ja pääomatulolajin tuloksi sen jälkeen kun verotettava tulo on tulolähteittäin laskettu.

Elinkeinotoiminnan tulolähteen tulo lasketaan elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (EVL, 360/1968) mukaan. Kyseisessä laissa elinkeinotoiminnalla tarkoitetaan liike- ja ammattitoimintaa (1 §). Maatalouden tulolähteen tulo lasketaan maatilatalouden tuloverolain (MVL, 543/1967) mukaan. Laissa maataloudella tarkoitetaan varsinaisen maatalouden lisäksi myös sellaista erikoismaataloutta tai maa- ja metsätalouteen liittyvää muuta toimintaa, jota ei ole pidettävä eri liikkeenä (2 §). Muun toiminnan tulon laskemisesta säädetään tuloverolaissa (TVL, 1535/1992). Tuloverolain säännöksiä sovelletaan myös elinkeinotoiminnan ja maatalouden verotuksessa, jos edellä mainituissa laeissa ei toisin säädetä.

Tulolähdejaolla on merkitystä tuloksen laskutapojen eroavaisuuksien lisäksi myös tappioiden vähennysoikeuden kannalta, sillä tappiontasaus tapahtuu tulolähteittäin (TVL 119 §, tästä poikkeuksena kuitenkin luonnollisen henkilön mahdollisuus vaatia ns. vaihtoehtoisella tappiontasauksella elinkeinotoiminnan tai maatalouden tappiota vähennettäväksi pääomatuloista TVL 59 §:n nojalla).

Käytetyt lähteet: laki elinkeinotoiminnan tulon verottamisesta (360/1968), maatilatalouden tuloverolaki (543/1967), tuloverolaki (1535/1992)
Additional Information
Kirjoittaja: Jenni Similä


References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 27.3.2023: Oikeustiede:tulolähde. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:tulolähde.)