Oikeustiede:elinkeinotoiminta

  From Tieteen termipankki

  elinkeinotoiminta

  liike- ja ammattitoiminta
  elinkeinotoiminta
  Definition tuloverotuksessa elinkeinotoiminnalla tarkoitetaan liike- ja ammattitoimintaa, joka muodostaa elinkeinotoiminnan tulolähteen
  Explanation

  Tuloverotuksessa verovelvollisen harjoittama toiminta jaetaan toiminnan luonteen perusteella kolmeen tulolähteeseen: elinkeinotoiminnan ja maatalouden tulolähteisiin sekä henkilökohtaiseen tulolähteeseen. Elinkeinotoiminnalla tarkoitetaan EVL 1.1 §:n mukaan liike- ja ammattitoimintaa. Verovelvollisen harjoittama liike- ja ammattitoiminta muodostavat elinkeinotoiminnan tulolähteen. Edellisestä poiketen yhteisöjen toiminta maataloutta lukuun ottamatta muodostaa verovuodesta 2020 alkaen elinkeinotoiminnan tulolähteen, joten yhteisöillä elinkeinotoiminnan tulolähteeseen luetaan elinkeinotoiminnan lisäksi muu toiminta. Eräillä yhteisöillä, kuten yleishyödyllisillä yhteisöillä ja asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöillä, muu toiminta luetaan kuitenkin edelleen henkilökohtaiseen eli muun toiminnan tulolähteeseen. Yhteisöjen harjoittama muu toiminta ei ole elinkeinotoimintaa, vaikka muu toiminta luettaisiinkin elinkeinotoiminnan tulolähteeseen. Muilla verovelvollisilla kuin yhteisöillä elinkeinotoiminnan tulolähteeseen luetaan vain verovelvollisen harjoittama elinkeinotoiminta.

  Elinkeinotulon verottamisesta annetussa laissa ei ole tarkemmin määritelty, mitä liike- ja ammattitoiminnalla ja siten elinkeinotoiminnalla tarkoitetaan. Elinkeinotoiminnan käsiteen sisältö on kuitenkin varsin vakiintunut ja asiaa koskee laaja oikeuskäytäntö. Elinkeinotoiminnaksi voidaan katsoa toiminta, joka täyttää liiketoiminnan tunnusmerkit.

  Liiketoiminnan tunnusmerkkeinä on pidetty voiton tavoittelua, toiminnan itsenäisyyttä, taloudellisen riskin olemassaoloa, suunnitelmallisuutta ja jatkuvuutta sekä suuntautumista rajoittamattomaan tai laajaan asiakaskuntaan. Näitä tunnusmerkkejä tarkastellaan kokonaisuutena, joten yhden tunnusmerkin puuttuminen ei välttämättä merkitse sitä, etteikö tapauksessa olisi kysymys liiketoiminnasta. Arvioinnissa voidaan antaa painoa myös liiketoiminnan muodollisille tunnusmerkeille, joita ovat muun muassa kirjanpidon pitäminen sekä henkilökunnan ja liiketilojen olemassaolo. Ammattitoiminta on puolestaan liiketoimintaa suppeampaa toimintaa, jossa verovelvollisen omalla työpanoksella ja ammattitaidolla on yleensä merkittävä rooli.

  Kiinteistöjen ja osakehuoneistojen laajamittaistakaan vuokraustoimintaa ei ole yleensä pidetty elinkeinotoimintana, jos toimintaan ei liity kiinteistöjen jalostustoimintaa. Vuokraustoiminnan lisäksi elinkeinotoiminnan ja muun toiminnan välistä rajaa on jouduttu vetämään muun muassa holdingyhtiöiden hallinnoiminen osakeomistusten kohdalla, niin sanotuissa kirvesmiestapauksissa sekä arvopaperikaupassa.

  Elinkeinotoiminnan käsite on sama riippumatta siitä, missä oikeudellisessa muodossa toimintaa harjoitetaan. Käytännössä yhtiöiden harjoittama toiminta saatetaan kuitenkin joissain tilanteissa katsoa helpommin elinkeinotoiminnaksi kuin luonnollisen henkilön harjoittama vastaava toiminta. Tämä koskee esimerkiksi laajamittaista arvopaperikauppaa.

  Tulolähdejako vastaa tuloverolain, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja maatilatalouden tuloverolain soveltamisaloja. Elinkeinotoiminnan tulolähteen tulos lasketaan elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukaan. Eri tulolähteiden tulosten laskennassa sovellettavat säännökset poikkeavat jossain määrin toisistaan, minkä vuoksi elinkeinotoiminnan raja suhteessa maatalouteen ja muuhun toimintaan on merkityksellinen. Eroja on niin tulon veronlaisuudessa, menon vähennyskelpoisuudessa kuin jaksottamisessakin. Esimerkiksi yleishyödylliset yhteisöt ovat verovelvollisia elinkeinotoiminnan tulosta, mutta muun toiminnan tulolähteen tulot ovat niille yleensä verovapaita.

  Tuloverotuksessa tappiontasaus on tulolähdekohtaista. Siten elinkeinotoiminnan tappiot vähennetään elinkeinotoiminnan tuloista seuraavien kymmenen vuoden aikana. Luonnollinen henkilö ja kuolinpesä voivat kuitenkin vaatia TVL 59 §:n mukaisesti verovuoden elinkeinotoiminnan tappion vähentämistä pääomatuloista.
  Additional Information
  Kirjoittaja: Pekka Nykänen

  Related Concepts

  Sources

  Andersson&Penttilä2014, s. 17-65, NykänenP2019, s. 133-142

  References

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 22.9.2023: Oikeustiede:elinkeinotoiminta. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:elinkeinotoiminta.)