Oikeustiede:selvitystila

  Tieteen termipankista

  selvitystila

  selvitystila
  Määritelmä yhteisömuotoja koskevissa laeissa käytetty termi menettelystä (selvitysmenettely, ks. Laajempi kuvaus), jonka tarkoituksena on yhteisön varallisuusaseman selvittäminen, tarpeellisen omaisuusmäärän muuttaminen rahaksi, velkojen maksaminen ja ylijäämän luovuttaminen määrätyille tahoille
  Selite

  Selvitystilan käsite esiintyy kaikissa yhteisömuotokohtaisissa laeissa, siis asunto-osakeyhtiölaissa (1599/2009), avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetussa laissa (389/1988), osakeyhtiölaissa (624/2006), osuuskuntalaissa (421/2013), säätiölaissa (487/2015) ja yhdistyslaissa (503/1989). Selvitystila viittaa menettelyyn, jonka tarkoituksena on yhteisön varallisuusaseman selvittäminen, tarpeellisen omaisuusmäärän muuttaminen rahaksi, velkojen maksaminen ja ylijäämän luovuttaminen määrätyille tahoille.

  Selvitystilaa koskevat yhteisömuotokohtaiset säännökset ovat monessa suhteessa verraten samankaltaisia, tosin eräitä merkille pantavia erojakin esiintyy. Yhteisökohtaisissa laeissa on säädetty muun muassa selvitystilan alkamisesta, selvitysmenettelyn kulusta ja tarkoituksesta sekä sen päättymisestä. Koska yhteisön selvitystila vaikuttaa merkittävästi sen velkojien asemaan, on selvitystilaa koskevassa sääntelyssä otettu huomioon velkojiensuojanäkökohtia.

  Selvitystila päättyy joko yhteisön toiminnan jatkamiseen tai sen purkamiseen ja edelleen, jos selvitystilassa olevan yhteisön varat eivät riitä sen velkojen maksamiseen, selvitysmiesten (ks. Laajempi kuvaus) on haettava yhteisön asettamista konkurssiin.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Ville Pönkä

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  Airaksinen&al2018, Halila&Tarasti2017, Jauhiainen&al2017, Kyläkallio&al2015, Mähönen&Villa2010, VillaS2018

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 10.12.2023: Oikeustiede:selvitystila. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:selvitystila.)