Oikeustiede:yhteisön hallitus

  Tieteen termipankista

  yhteisön hallitus

  yhteisön hallitus
  Määritelmä useissa yhteisömuotoja koskevissa laeissa käytetty termi, jolla tarkoitetaan yhteisön ylimpään johtoon kuuluvaa toimielintä
  Selite

  Yhteisöoikeudessa lähtökohtana on, että yhteisöllä on oltava hallitus. Näin on säädetty ainakin asunto-osakeyhtiölaissa (1599/2009), osakeyhtiölaissa (624/2006), osuuskuntalaissa (421/2013), säätiölaissa (487/2015) ja yhdistyslaissa (503/1989). Sen sijaan avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetussa laissa (389/1988) ei ole hallitusta koskevia säännöksiä, koska avoimessa yhtiössä ja kommandiittiyhtiössä yhtiön hallinnosta vastaavat yhtiömiehet yhtiöasemansa perusteella. Muissa yhteisöissä tarve hallitukselle perustuu etupäässä siihen, että omistus- tai jäsenpohjaltaan laaja yhteisö tarvitsee väistämättä tehokkaan hallintoelimen tarkoituksensa edistämiseen. Kyse on siis elimestä, jolle yhteisön omistajat tai jäsenet ovat delegoineet merkittävää päätöksentekovaltaa. Tämä puolestaan tarkoittaa, että hallituksen on nautittava yhteisön omistajien tai jäsenten erityistä luottamusta ja sen on kaikessa toiminnassaan asetettava yhteisön etu oman etunsa edelle. Hallitus myös edustaa yhteisöä suhteessa ulkopuolisiin tahoihin.

  Säätiössä hallitus on yhteisön ylin toimielin. Sen sijaan asunto-osakeyhtiössä ja osakeyhtiössä yhtiökokousta, osuuskunnassa osuuskunnan kokousta ja yhdistyksessä yhdistyksen kokousta pidetään hierarkkisesti hallituksen yläpuolella olevana elimenä. Sanotusta huolimatta hallituksella on asunto-osakeyhtiöitä ja yhdistyksiä lukuun ottamatta niin sanottu yleistoimivalta yhteisön asioissa, mikä tarkoittaa, että sille kuuluvat sellaiset tehtävät, joita ei ole määrätty laissa muulle toimielimelle. Hallituksen keskeisin tehtävä on yhteisön operatiivinen johtaminen eikä esimerkiksi osakeyhtiön yhtiökokouksella ole sellaista liiketaloudellista päätöksentekovaltaa kuin mitä hallituksella on. Toisin sanoen yhtiön omistajat, siis osakkeenomistajat, päättävät yhtiön toimialan ja tarkoituksen ja tämän jälkeen hallitus päättää siitä, miten näiden yleisten raamien puitteissa yhtiön asioita hoidetaan. Käytännössä hallituksen tehtävät ja asema vaihtelevat yhteisökohtaisesti.

  Hallitusta ei tule sekoittaa hallintoneuvostoon tai toimitusjohtajaan, jotka ovat nekin yhteisöoikeudellisia toimielimiä.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Ville Pönkä

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  Airaksinen&al2018, Halila&Tarasti2017, Jauhiainen&al2017, Kyläkallio&al2015, Mähönen&Villa2010, StattinD2008, ToiviainenH1988

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 2.12.2023: Oikeustiede:yhteisön hallitus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:yhteisön hallitus.)