Oikeustiede:hallintosanktio

From Tieteen termipankki

hallintosanktio

hallintosanktio
Definition hallintoviranomaisen tai hallintotuomioistuimen määräämä rangaistuksen luonteinen seuraamus
Explanation

Rangaistusten määräämisvalta kuuluu tavallisesti yleisille tuomioistuimille. Hallintoviranomaisella tai -tuomioistuimella voi kuitenkin erityissäännöksen nojalla olla toimivalta määrätä luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle asiallisesti rangaistukseen verrattava seuraamus lainvastaisen menettelyn johdosta. Tällainen seuraamus voi olla esimerkiksi virkamiehelle määrättävä kurinpitorangaistus samoin kuin erityinen seuraamusmaksu kuten pysäköintivirhemaksu, joukkoliikenteen tarkastusmaksu, öljypäästömaksu, liikenteenharjoittajan seuraamusmaksu ja kilpailulaissa (948/2011) tarkoitettu seuraamusmaksu. Myös maksun-, veron- tai tullinkorotus rinnastuu seuraamusmaksuihin.

Hallinnollinen rangaistusluonteinen seuraamus saatetaan katsoa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännössä rikosoikeudelliseksi seuraamukseksi (Engel ym., EIT 1976). Hallinnollisia sanktioita koskevassa menettelyssä on siten otettava huomioon rikosprosessuaalisen oikeusturvan vaatimukset, joskaan niiden ei ole edellytetty olevan kokonaan samanlaiset kuin rikosprosessin ydinalueella (esim. Jussila, EIT 2006). Hallinnolliset sanktiot on yleensä sisällytetty myös ihmisoikeussopimuksen 7 artiklassa ja seitsemännen lisäpöytäkirjan 4 artiklassa tarkoitetun rangaistuksen määritelmään. Päätöksenteossa on sovellettava siten rikosoikeudellista laillisuusperiaatetta, syyttömyysolettamaa ja kaksoisrangaistuksen kieltoa (ne bis in idem -kielto).

Hallinnolliset sanktiot muodostavat epäyhtenäisen kokonaisuuden, joka ei eroa selvärajaisesti velvoittavista hallintopäätöksistä. Hallinnollisen valvonnan perusteella määrättävää seuraamusta kuten hallintoluvan peruuttamista ei lueta hallinnolliseksi sanktioksi, samoin kuin ei myöskään välillisenä hallintopakkona toimivaa uhkasakkoa.
Additional Information
Kirjoittaja: Leena Halila

Related Concepts


References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 27.3.2023: Oikeustiede:hallintosanktio. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:hallintosanktio.)