Oikeustiede:esitutkinta

From Tieteen termipankki

esitutkinta

esitutkinta
Definition selvityksen hankkimista epäillystä rangaistavaksi säädetystä teosta mahdollisen syyteharkinnan suorittamista ja rikosoikeudenkäynnin valmistelua varten
Explanation

Esitutkinta on rikosprosessin ensimmäinen vaihe. Rikosprosessiin laajassa mielessä kuuluvat esitutkinnan jälkeen seuraava mahdollinen syyttäjän tekemä syyteharkinta, oikeudenkäynti tuomioistuimessa ja rangaistuksen täytäntöönpano. Esitutkinta on rikosprosessin välttämätön osa. Rikos ei voi tulla lähtökohtaisesti syyteharkintaan ja tuomioistuimen käsiteltäväksi muutoin kuin esitukinnan kautta. Esitutkinta on (myös) rikosasian oikeudenkäynnin valmistelua ja syyteharkinnan perusta. Esitutkinnassa on ensinnäkin selvitettävä rikos, sen teko-olosuhteet, sillä aiheutettu vahinko ja siitä saatu hyöty, asianosaiset sekä muut syyteharkintaa ja rikoksen johdosta määrättävää seuraamusta varten tarvittavat seikat. Esitutkinnassa tulee selvittää mahdollisuus saada rikoksella viety omaisuus takaisin sekä mahdollisuus menettämisseuraamuksen tai asianomistajan vahingonkorvauksen perimiseen epäillyltä.

Toisistaan erotetaan tiedustelu ja varsinainen esitutkinta. Tiedustelu käsittää vapaamuotoisia alustavia puhutteluja ja poliisiorganisaation sisäisiä tiedustelutoimia esim. rekistereistä. Tiedustelun tyyppisiä toimenpiteitä joudutaan suorittamaan myös rinnan varsinaisen tutkinnan kanssa, mm. kun selvitellään jatkotoimien suuntaamista. Esitutkinta voidaan jakaa erilaisiin ryhmiin esitutkintaa koskevien menettelysäännösten mukaan. Esitutkinnan perusmenettelystä voidaan käyttää nimitystä täydellinen esitutkinta, johon kuuluvat ilmoitusvaihe, tutkintaa edeltävät toimenpiteet, kuulustelut ja muu todistelu sekä esitutkinnan lopettaminen. Yksinkertaisissa ja selvissä asioissa voidaan käyttää ETL (805/2011) 3 luvun 14:ssä säädettyä suppeaa esitutkintaa silloin, kun teosta ei ole yleisen rangaistuskäytännön mukaisesti odotettavissa ankarampaa rangaistusta kuin sakkoa.
Additional Information
Kirjoittaja: Matti Tolvanen

Related Concepts

Sources

HelminenK&al2012, Tolvanen&Kukkonen2011, HelminenK&al2013

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 7.2.2023: Oikeustiede:esitutkinta. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:esitutkinta.)

SLYpalkki.jpg