Oikeustiede:kanteleminen oikeusasiamiehelle

  Tieteen termipankista

  kanteleminen oikeusasiamiehelle

  kanteleminen oikeusasiamiehelle
  Määritelmä Julkisen tehtävän hoitamisessa havaitun epäkohdan saattaminen eduskunnan valitseman laillisuusvalvojan tietoon.
  Selite

  Eduskunnan oikeusasiamies valvoo tuomioistuimia ja muita viranomaisia sekä virkamiehiä, julkisyhteisön työntekijöitä ja muitakin julkista tehtävää hoitavia. Eduskunnan oikeusasiamiehelle voi kannella jokainen, joka katsoo valvottavan tehtäväänsä hoitaessaan menetelleen lainvastaisesti tai jättäneen täyttämättä velvollisuutensa. Kantelu voi kohdistua sekä omassa että yleisessä asiassa kokemaansa tai havaitsemaansa epäkohtaan. Kantelun tulee olla kirjallinen, mutta muuten sen voi tehdä vapaamuotoisesti. Kantelijan on kuitenkin ilmoitettava nimensä, yhteystietonsa sekä tarpeelliset tiedot kantelussa tarkoitetusta asiasta. Nimettömiä kirjeitä ei tutkita kanteluina.

  Kanteluja tehdään myös muille viranomaisille kuin eduskunnan oikeusasiamiehelle ja valtioneuvoston oikeuskanslerille ylimpinä laillisuusvalvojina. Valitukseksi kutsutaan taas varsinaiseen muutoksenhakuun kuuluvaa asian saattamista yleensä ensivaiheessa hallinto-oikeuden tutkittavaksi, jolloin tuomioistuin antaa sitovan päätöksen toisin kuin kanteluasiassa. Terveydenhuollossa kantelua muistuttava rinnasteinen käsite on muistutus. Aloitteella saattaa olla myös samanlainen tavoite kuin kantelulla.

  Kantelua käsitteenä käytetään myös niissä asiayhteyksissä, joissa asia saatetaan vapaamuotoisesti ylemmän viranomaisen tietoon. Hallintokantelulla tarkoitetaan myös ylemmälle viranomaiselle osoitettu ilmoitusta tai ilmiantoa virkatoimen virheellisyydestä tai viranomaisen toimintaa koskevasta laiminlyönnistä. Kantelu voidaan tehdä mille tahansa viranomaiselle, joka toimivaltaan kyseisen viranomaisen valvonta kuuluu. Hallintokantelulla saatetaan viranomaisen toiminta tai laiminlyönti valvovan viranomaisen tietoon. Kantelua saatetaan käyttää käsitteenä myös silloin, kun yksityisen toiminnasta ilmoitetaan valvovalle viranomaiselle. Esimerkiksi aluehallintovirastot käsittelevät sekä viranomaistoimintaan että yksityiseen elinkeinotoiminnan harjoittamiseen liittyviä kanteluita.

  Käytetyt lähteet:

  Suomen perustuslaki (731/1999) 109 §, laki eduskunnan oikeusasiamiehestä (197/2002) 1-3 §
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Kirsi Kuusikko

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  KuusikkoK2011, s. 242-298

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 5.3.2024: Oikeustiede:kanteleminen oikeusasiamiehelle. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kanteleminen oikeusasiamiehelle.)