Oikeustiede:johdon velvollisuudet

  From Tieteen termipankki

  johdon velvollisuudet

  johdon velvollisuudet
  Definition yhteisön lakisääteisen johdon lakiin perustuvat tehtävät
  Explanation

  Yhteisön johdolla viitataan yhteisöoikeudellisessa kielenkäytössä yhteisön lakisääteiseen johtoon. Asunto-osakeyhtiölain (1599/2009) tarkoittamia johtajia ovat hallituksen jäsenet ja isännöitsijä, osakeyhtiölain (624/2006), osuuskuntalain (421/2013) ja säätiölain (487/2015) tarkoittamia johtajia ovat puolestaan hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet sekä toimitusjohtaja. Ja edelleen yhdistyslain (503/1989) mukaisia johtajia ovat hallituksen jäsenet, joskin yhdistyksen hallituksella ei ole samanlaista yleistoimivaltaa kuin osakeyhtiön, osuuskunnan ja säätiön hallituksella. Laissa avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä (389/1988) ei ole säännöksiä yhteisön johdosta, koska lähtökohtaisesti avointa yhtiötä ja kommandiittiyhtiötä johtavat yhtiömiehet. Sanotusta huolimatta myös tällaisella yhteisöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valinnasta, eroamisesta ja erottamisesta sekä tehtävistä on säädetty laissa.

  Johdon velvollisuuksilla viitataan niihin lakiin perustuviin velvollisuuksiin, joita edellä mainituilla johtajilla on. Keskeisin näistä velvoitteista on ilmaistu samankaltaisesti kaikissa yhteisölaeissa: Yhteisön johdon on huolellisesti toimien edistettävä yhteisön etua. Yhdistyslaissa asia on puolestaan ilmaistu siten, että yhdistyksen hallituksen on huolellisesti hoidettava yhdistyksen asioita. Tämä eroavaisuus muotoilussa johtuu siitä, ettei yhdistyksen hallituksella ole edellä mainittua yleistoimivaltaa. Käytännössä yhteisön johdon tehtävänä on edistää yhteisön tarkoitusta, minkä yhteisön omistajat tai jäsenet määrittelevät yhtiöjärjestyksessä tai yhteisön säännöissä.

  Yhteisön johtoelinten, siis hallituksen, toimitusjohtajan ja hallintoneuvoston konkreettiset velvollisuudet eroavat toisistaan. Lisäksi yhteisömuotojen välillä esiintyy eroavaisuuksia siinä, mitä velvollisuuksia kullekin toimielimelle kuuluu. Hieman yleistäen voidaan kuitenkin esittää, että yhteisön hallitus on sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa yhteisön ylin päätöksentekoelin, lukuun ottamatta yhdistystä, jossa hallituksen tehtävänä on ennemminkin asiainhoito kuin varsinaisen päätöksentekovallan käyttäminen. Sanottu koskee jossain määrin myös asunto-osakeyhtiötä. Hallituksen velvollisuutena on siis vastata yhteisön yleishallinnosta. Toimitusjohtaja vastaa puolestaan yhteisön juoksevasta, päivittäisestä hallinnosta. Edelleen hallintoneuvoston päätehtävänä on valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa yhteisön hallintoa.

  Sanottujen yleisvelvoitteiden lisäksi johdon velvollisuutena on hoitaa erityisiä lakiin perustuvia tehtäviä. Esimerkiksi osakeyhtiön johdolla on tällaisia tehtäviä kymmenittäin. Yhteisön johdon on noudatettava tehtäviensä hoidossa erityistä huolellisuutta ja lojaliteettia, josta on säädetty nimenomaisesti yhteisökohtaisissa laeissa.

  Johdon velvollisuuksista voidaan sopia myös esimerkiksi johtajasopimuksessa ja osakassopimuksessa, joskin on muistettava, ettei tällaisilla sopimuksilla ole niin sanottua yhtiöoikeudellista sitovuusvaikutusta. Edelleen on huomattava, että puhuttaessa johdon velvollisuuksista on aina pidettävä erillään edellä kuvattu lakisääteinen johto ja laissa sääntelemätön johto. Lailla sääntelemättömien johtajien velvollisuudet perustuvat työsopimuksiin, eivät lakiin.
  Additional Information
  Kirjoittaja: Ville Pönkä

  Related Concepts

  Sources

  Airaksinen&al2018, Halila&Tarasti2017, Jauhiainen&al2017, Kyläkallio&al2015, Mähönen&Villa2010, RapakkoT1990, SaloM2015, SalonenA2000, SavelaA2015, ToiviainenH1988

  References

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 22.9.2023: Oikeustiede:johdon velvollisuudet. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:johdon velvollisuudet.)