Oikeustiede:abstrakti normikontrolli

  Tieteen termipankista

  abstrakti normikontrolli

  abstrakti normikontrolli
  Määritelmä Valtiosääntöoikeudessa abstrakti normikontrolli tarkoittaa eduskuntalakien, asetusten sekä näitä alemman tasoisten säädösten perustuslainmukaisuuden etukäteistä valvontaa. Kontrolli on abstraktia siksi, että se kohdistuu säädöksen tai säädösehdotuksen sanamuotoon ilman käsillä olevaa konkreettista soveltamistilannetta.
  Selite Kyse on säädösten hierarkkisuuden varmistamisesta. Korkeimpana säädöksenä perustuslaki määrää alemmanasteisten säädösten tuottamistavan ja sitoo myös niiden sisältöä. Lähtökohtana on ajatus, jonka mukaan perustuslain sisältöön ei voida puuttua alemmanasteisella säädöksellä. Tästä aiheutuu valvonnan tarve. On tarpeen valvoa ennakolta, ettei perustuslakia muuteta muulla tavalla kuin perustuslainsäätämisjärjestyksessä. Suomen säädöskontrollijärjestelmä oli ennen vuoden 2000 uudistusta pelkästään abstraktia normikontrollia eli säädöksiä arvioitiin säätämisvaiheessa pääasiallisesti eduskunnan perustuslakivaliokunnan toimesta. Perustuslakivaliokunnan lisäksi abstraktia normikontrollia harjoitetaan myös lainvalmistelussa sekä valtioneuvoston oikeuskanslerin toimesta. Vuoden 2000 perustuslakiuudistuksesta lähtien normikontrolli on saanut rinnalleen tuomioistuinten harjoittaman konkreettisen jälkikontrollin.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Jaakko Husa

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  Jyränki&Husa2012, SaraviitaI2011

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 10.12.2023: Oikeustiede:abstrakti normikontrolli. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:abstrakti normikontrolli.)