Kielitiede:indeksinen

  Tieteen termipankista
  (Ohjattu sivulta Kielitiede:indeksaalinen)

  indeksinen | indeksaalinen | indeksikaalinen

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  indeksinen (ehdotettu)
  indeksaalinen
  indeksikaalinen
  Määritelmä sellainen kielellinen merkki, joka viittaa ilmaisutapahtumassa kontekstiinsa ja samalla muokkaa sitä
  Selite Kielen indeksaaliset eli indeksiset elementit kantavat merkityksessään aina tietoa puhetapahtumasta: sen osallistujista, paikasta, ajasta tai muista referentiaalisista piirteistä. Indeksisessä merkissä on eksistentiaalisen presupposition lisäksi myös performatiivinen puoli: sitä voidaan käyttää sekä kuvaamaan että aiheuttamaan kontekstuaalisia muutoksia.Tyypillisesti tähän ryhmään kuuluvat mm. persoona- ja demonstratiivipronominit (minä, sinä jne.; tämä, tuo jne.) aikamuodot eli tempukset sekä ajan ja paikan adverbit (nyt; täällä jne). Indeksisiä ovat myös monet tarkoitteettomat eli epäreferentiaaliset kielelliset merkit (esimerkiksi partikkelit, prosodia, murre), jotka vaikuttavat puheen tulkintaan. Termi on peräisin Peircen semiotiikasta.
  Lisätiedot
  VISK2008 Indeksaalisuus on kielitieteellisessä ja etenkin semioottisessa kirjallisuudessa käytetty, deiktisyyttä kattavampi nimitys. Sen alaan kuuluvat deiktiset pronominit ja adverbit kuten tämä, siellä, nyt, mutta myös muut kielen keinot, jotka välittävät tietoa kontekstipiirteistä, esim. puhujan sukupuolesta, murretaustasta, asemassa keskustelussa, asenteista ja reaktioista, ja vaikuttavat osaltaan tekstin tulkintaan. Tällaisia ovat esim. dialogipartikkelit joo tai niin. (» § 1427.)

  Erikieliset vastineet

  indexicalenglanti (English)
  indexikalruotsi (svenska)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  PeirceC1965, VISK2008, TCA, LarjavaaraMa2007, RojolaL&LaitinenL1998, PressmanJ1994

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 23.6.2024: Kielitiede:indeksinen. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kielitiede:indeksinen.)