Oikeustiede:yhdenvertaisuusperiaate (yhteisöoikeus)

  Tieteen termipankista

  yhdenvertaisuusperiaate (yhteisöoikeus)

  yhdenvertaisuusperiaate (yhteisöoikeus)
  Määritelmä olettamasäännös asunto-osakeyhtiön ja osakeyhtiön osakkeiden sekä osuuskunnan jäsenten, osuuksien ja osakkeiden yhtäläisistä oikeuksista ja velvollisuuksista sekä sitä täydentävä määräysvallan väärinkäytön kielto
  Selite

  Yhdenvertaisuusperiaate on kaksiosainen yhteisöoikeudellinen säännös. Sekä osakeyhtiölaissa (624/2006) että osuuskuntalaissa (421/2013) yhdenvertaisuusperiaate on sisällytetty lain 1 luvun 7 §:ään.

  Yhdenvertaisuusperiaate tavataan jakaa muodolliseen ja aineelliseen puoleen siten, että muodollisella yhdenvertaisuudella viitataan osakeyhtiön osakkeiden ja osuuskunnan jäsenten, osuuksien ja osakkeiden yhtäläisiä oikeuksia ja velvollisuuksia koskevaan olettamasääntöön. Tästä olettamasta voidaan poiketa yhtiöjärjestyksessä tai osuuskunnan säännöissä. Poikkeaman tekeminen on mahdollista myös osakkeenomistajan, osuudenomistajan tai jäsenen suostumuksella.

  Yhdenvertaisuusperiaatteen aineellinen puoli, jota kutsutaan myös yleislausekkeeksi, viittaa puolestaan määräysvallan väärinkäytön kieltoon, joka on johdettu yleisestä varallisuusoikeudellisesta oikeuden väärinkäytön kiellosta. Sen mukaan osakeyhtiössä yhtiökokous, hallitus, toimitusjohtaja tai hallintoneuvosto ei saa tehdä päätöstä tai ryhtyä muuhun toimenpiteeseen, joka on omiaan tuottamaan osakkeenomistajalle tai muulle epäoikeutettua etua yhtiön tai toisen osakkeenomistajan kustannuksella. Vastaavasti osuuskunnassa osuuskunnan kokous, edustajisto, hallitus, toimitusjohtaja taikka hallintoneuvosto ei saa tehdä päätöstä tai ryhtyä muuhun toimenpiteeseen, joka on omiaan tuottamaan jäsenelle tai muulle epäoikeutettua etua osuuskunnan taikka toisen jäsenen tai osuuden tai osakkeen omistajan kustannuksella.

  Yleiskielessä yhdenvertaisuusperiaatteen muodollista ja aineellista puolta tavataan kutsua yhdessä yhdenvertaisuusperiaatteeksi. Käytännössä periaatteen eri puolet kuitenkin eroavat olennaisesti toisistaan. On myös huomattava, että yhdenvertaisuusperiaate on yleinen yhteisöoikeudellinen periaate, josta on kaksi mainintaa yhdistyslaissa (503/1989). Edelleen yhdenvertaisuusperiaatteen on katsottu olevan olemassa ilman lakiin kirjattua säännöstäkin, joskin ainakaan osakeyhtiö- ja osuuskuntaoikeudellisessa kontekstissa tällaisella periaatteella ei ole itsenäistä soveltamisalaa.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Ville Pönkä

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  PönkäV2017, PönkäV2016, PönkäV2012b, SavelaA2010, ToiviainenH1982, TruyenF2005, VahteraV2011, VillaS2008

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 10.12.2023: Oikeustiede:yhdenvertaisuusperiaate (yhteisöoikeus). (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:yhdenvertaisuusperiaate (yhteisöoikeus).)