Oikeustiede:vesilupa, vesilupamenettely

From Tieteen termipankki

vesilupa | vesilupamenettely

vesilupa
vesilupamenettely
Definition vesilupa eli vesitalouslupa on vesilain mukainen lupa vesistöön rakentamiseen
Explanation

Vesiluvalla ratkaistaan oikeus saada rakentaa vesistöön. Vesilupa voi myös koskea oikeutta pohjaveden ottamiseen tai muuta sellaista hanketta, joka vaikuttaa pohjaveden määrälliseen tilaan. Myös vesistön säännöstely edellyttää vesilupaa. Lupaa myönnettäessä määrätään mahdollisista korvauksista sekä kalatalousvelvoitteesta tai kalatalousmaksusta.

Vesilupaa koskevan hakemuksen käsittelee aluehallintovirasto. Hakemuksesta pyydetään lausunnot yleistä etua valvovilta viranomaisilta ja se annetaan tiedoksi tavallisesti kuulutusmenettelyllä. Asianosaisilla on tilaisuus tehdä muistutuksia. Muilla kuin asianosaisilla on oikeus esittää mielipiteitä.

Hakemuksen käsittelyssä noudatetaan virallisperiaatetta. Luvan hakijalla on velvollisuus esittää asian ratkaisemista varten tarpeelliset selvitykset, mutta myös lupaviranomainen voi hankkia selvityksiä. Lupaviranomainen voi myös määrätä asiassa hankittavaksi erityistä selvitystä, jossa menettelyssä määrätään selvityksen hankkijaksi ympäristöhallinnon palveluksessa oleva riittävän asiantunteva henkilö. Erityisen selvityksen menettelyyn sisältyy asianosaisten kuuleminen ja selvittäjäksi määrätyn henkilön laatima lausunto.

Luvan myöntäminen ratkaistaan tavallisimmin intressivertailun perusteella. Lupa myönnetään, jos hankkeesta yleisille tai yksityisille eduille saatava hyöty on huomattava verrattuna niille koituviin menetyksiin. Jos hanke ei sanottavasti loukkaa yleistä tai yksityistä etua, lupa myönnetään intressivertailua suorittamatta. Ehdoton luvanmyöntämiseste on, että hanke vaarantaa yleistä terveydentilaa tai turvallisuutta, aiheuttaa huomattavia vahingollisia muutoksia ympäristön luonnonsuhteissa tai vesiluonnossa ja sen toiminnassa taikka suuresti huonontaa paikkakunnan asutus- tai elinkeino-oloja.

Lupapäätöksen pysyvyyteen voidaan puuttua ilman luvan haltijan tahtoa vain vesilaissa säädetyin edellytyksin. Lupaviranomainen voi tarkistaa lupamääräyksiä tai antaa uusia määräyksiä muun muassa ennakoimattomien haitallisten vaikutusten vuoksi kymmenen vuoden kuluessa siitä, kun hankkeen valmistumisesta on ilmoitettu. Lupa voidaan määrätä raukeamaan esimerkiksi sillä perusteella, että se on menettänyt merkityksensä. Tarkistamismahdollisuus koskee yleisesti myös ennen vesilain voimaantuloa myönnettyjä lupapäätöksiä. Vanhojen säännöstelylupien tarkistamisessa noudatettavasta menettelystä on säädetty erikseen siinä tapauksessa, että säännöstelystä aiheutuu vesiympäristön ja sen käytön kannalta huomattavia haitallisia vaikutuksia. Luvan haltijalla on eräissä tilanteissa oikeus saada korvausta, jos hankkeesta saatava hyöty vähenee lupapäätöksen muuttamisen seurauksena.
Additional Information
Kirjoittaja: Sinikka Pärnänen

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 9.12.2022: Oikeustiede:vesilupa, vesilupamenettely. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:vesilupa, vesilupamenettely.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg