Oikeustiede:sopimuksenulkoinen vastuu

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

sopimuksenulkoinen vastuu

sopimuksenulkoinen vastuu
Definition vahingonkorvauksen alaan kuuluva velvollisuus korvata sopimussuhteen ulkopuolella aiheutettu vahinko (vrt.sopimusvastuu)
Explanation

Sopimuksenulkoisesta vastuusta käytetään oikeustieteessä myös nimitystä deliktiperusteinen vastuu. Velvollisuudesta korvata aiheutettu vahinko on säädetty vahingonkorvauslaissa (412/1974). Sen 1 luvun 1 §:n mukaan laki ei koske sopimukseen perustuvaa korvausvastuuta, ellei toisin ole vahingonkorvauslaissa tai muussa laissa säädetty. Säännös koskee kaikkia sopimussuhteita.

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan sen, joka tahallisesti tai tuottamuksellisesti aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, ellei vahingonkorvauslaissa ole toisin säädetty. Lähtökohtana on täyden korvauksen periaate, josta kuitenkin on poikettu kohtuuttomuuden estämiseksi. Mainitun 1 §:n 2 momentin mukaan vahingonkorvausta voidaan sovitella, jos korvausvelvollisuus harkitaan kohtuuttomaksi ottaen huomioon sekä vahingon aiheuttajan että vahingonkärsijän varallisuusolot ja muut olosuhteet. Tahallisesti aiheutetun vahingon osalta sovittelu tulee kyseeseen vain erityisestä syystä. Vahingonkorvauslain lisäksi meillä on varsin runsaasti erityissääntelyä velvollisuudesta korvata vahinko.

Myös oikeuskäytännössä on muodostunut ratkaisulinjoja, jotka täydentävät vahingonkorvauslakia erityisesti silloin, kun asiasta ei ole vahingonkorvauslaissa säännöksiä (esim. syy-yhteysvaatimus). Joskus oikeuskäytännössä on myös poikettu vahingonkorvauslain säännöksistä. Yleensä kysymys on vahingonkorvauslain puutteellisuudesta erityisten tilanteiden yhteydessä. Esimerkiksi sääntöjä on sivuutettu vastuuperusteen osalta, kun kyse on ollut korvausvelvolliselle ilman säännöstä asetetusta ankarasta vastuusta.

Vahingonkorvauslakiin on sisällytetty säännökset myös työnantajan (3 luku) ja työntekijän vastuusta (4 luku). Säännökset eivät kuitenkaan ole kattavia, vaan työsopimuslain (55/2001) 12 luvussa on säädetty työnantajan vastuusta työntekijälle ja työntekijän vastuusta työnantajalle. Ratkaisuun vaikuttavia sopimussuhteita on kaksi: työnantajan ja sen sopimuskumppanin välinen suhde sekä työntekijän ja työnantajan välinen työsopimussuhde.
Additional Information
Kirjoittaja: Ari Saarnilehto

Related Concepts

Sources

EIF-I, HemmoM2005, Routamo&al2006, Saarnilehto&al2012

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 11.4.2021: Oikeustiede:sopimuksenulkoinen vastuu. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:sopimuksenulkoinen vastuu.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →