Oikeustiede:itseoikaisu (hallinto-oikeus)

  Tieteen termipankista

  itseoikaisu (hallinto-oikeus)

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  itseoikaisu (hallinto-oikeus)
  Määritelmä yhteisnimitys erityyppisille menettelyille, joiden nojalla viranomainen voi käsitellä ratkaisemansa asian uudelleen ja korjata päätöstään
  Selite

  Oikeuskirjallisuudessa itseoikaisu on jaoteltu tavallisesti kolmeen eri lajiin seuraavasti: 1) oikaisuvaatimukseen perustuva itseoikaisu (lakisääteinen itseoikaisu), 2) asiavirheen korjaaminen (varsinainen itseoikaisu) ja 3) kirjoitusvirheen korjaaminen (teknisluonteinen itseoikaisu). Asia- ja kirjoitusvirheen korjaamisen edellytyksistä säädetään lähtökohtaisesti hallintolaissa (434/2003), eli järjestelmä on yleinen toisin kuin oikaisuvaatimus, jonka käyttö perustuu erityissääntelyyn. Oikaisuvaatimus on osa hallinnon säännönmukaista muutoksenhakujärjestelmää, kun taas asia- ja kirjoitusvirheen korjaaminen tapahtuu muutoksenhakujärjestelmän ulkopuolella – lähinnä sen rinnalla eräänlaisena vaihtoehtoisena mahdollisuutena. Asia- ja kirjoitusvirheen korjaaminen on mahdollista lähinnä vakavimmissa eli olennaisissa ja ilmeisissä virheissä, kun taas oikaisuvaatimuksen yhteydessä voidaan ottaa kantaa myös varsinaista laintulkintaa koskeviin erimielisyyksiin (oikeusriidat). Hallintoviranomainen korjaa yleensä itse päätöksessään olevan asia- tai kirjoitusvirheen, mutta oikaisuvaatimusjärjestelmässä virheen oikaisu (korjaaminen) on voitu säätää muunkin viranomaisen tehtäväksi.

  Oman itseoikaisukeinonsa muodostaa valitukseen sidottu oikaisu, joka on käytössä lähinnä sosiaaliavustus- ja sosiaalivakuutusasioissa sekä useissa välillistä verotusta koskevissa asioissa. Siinä ensi vaiheen päätöksentekoviranomainen tutkii oikaisumahdollisuuden valituskirjelmän pohjalta eli osana valitusprosessia. Julkisia hankintoja koskevassa menettelyssä on käytössä hankintaoikaisu, jonka nojalla julkisen hankinnan toteuttava yksikkö voi korjata virheellisen päätöksensä.

  Itseoikaisujärjestelmä ilmentää hallintoviranomaisten vastuuta hallintopäätösten oikeellisuudesta senkin jälkeen, kun hallintopäätös on tehty. Tarkoitus on, että mahdollisimman moni hallintopäätösten virheistä tulee korjatuksi jo hallintoviranomaisessa, mikä tehostaa oikeusturvaa ja parantaa tehtäväjakoa jälkikäteisessä oikeusturvajärjestelmässä. Hallintotuomioistuimet voivat tuolloin keskittyä paremmin varsinaista oikeusriitaa ilmentävien laillisuuskysymysten ratkaisemiseen.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Leena Halila

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 13.6.2024: Oikeustiede:itseoikaisu (hallinto-oikeus). (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:itseoikaisu (hallinto-oikeus).)