Oikeustiede:etuoikeusjärjestys ulosottomyynnissä

  Tieteen termipankista

  etuoikeusjärjestys ulosottomyynnissä

  etuoikeusjärjestys ulosottomyynnissä
  Määritelmä etuoikeusjärjestys (etusijajärjestys) määrää, missä järjestyksessä saatavat ja erityiset oikeudet toteutetaan ulosottomyynnissä, kun täytäntöönpanon kohteena oleva omaisuus ei riitä kaikkien velkojien ja muiden oikeudenhaltijoiden oikeuksien tyydyttämiseen samanaikaisesti
  Selite

  Ulosottomyynnin yhteydessä voidaan puhua taloudellisesta kollisiosta erotuksena oikeudellisesta kollisiosta. Kysymys on varallisuusobjektin taloudellista arvoa koskevasta velkojien ja muiden oikeudenhaltijoiden välisestä kilpailusta, joka koskee myyntihintaa sekä nautinta- ym. oikeuden pysyttämistä varallisuusobjektiin.

  Etuoikeusjärjestelmässä on kysymys siitä, minkälaisin perustein velallisen maksukyvyttömyydestä aiheutuvat tappiot jaetaan eri velkojaryhmien kesken. Peruskysymys on se, missä määrin tulisi noudattaa yhdenvertaisuusperiaatetta, missä määrin ja millä perustein taas on syytä asettaa eri velkojaryhmät keskenään erilaiseen asemaan. Ratkaisu tulisi tehdä oikeudenmukaisuus- ja riskinjakonäkökohtien pohjalta. Huomioon on otettava myös järjestelmän vaikutukset elinkeinoelämän luototusjärjestelmään.

  Ulosottokaaressa (705/2007) ei ole irtaimen omaisuuden huutokaupassa noudatettavia etuoikeussäännöksiä lukuun ottamatta säännöstä eräiden erien ottamisesta kauppahinnasta päältä parhaalla etuoikeudella. Muulta osin sovelletaan yleislakina velkojien maksunsaantijärjestyksestä annettua lakia (1578/1992).

  Kiinteistön huutokaupassa saatavat ja oikeudet otetaan huomioon erikseen ulosottokaaressa säädetyssä etuoikeusjärjestyksessä. Ensimmäisenä etuoikeusjärjestyksessä ovat täytäntöönpanokulut, myyntimaksu ja, jos myytävänä on konkurssipesään kuuluvaa panttiomaisuutta, konkurssipesälle omaisuuden hoidosta aiheutuneet välttämättömät kustannukset. Seuraavaksi paras etuoikeus on kirjatuilla lakisääteisillä eli legaalisilla panttioikeuksilla. Legaaliset panttioikeudet otetaan huomioon vain kirjattuina ja keskenään samalla etuoikeudella.

  Seuraavana etuoikeusjärjestyksessä ovat kiinnitykseen perustuvat panttisaatavat ja kirjatut erityiset oikeudet. Näiden saatavien ja oikeuksien keskinäinen järjestys määräytyy lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin mukaisesti. Jos kiinteistö on ulosmitattu kyseisestä saatavasta, mahdollinen panttikirjan rahamäärän ylittävä osa merkitään etuoikeudettomaksi saatavaksi.

  Kirjattujen oikeuksien jälkeen etuoikeus on hallintaan perustuvilla kirjaamattomilla eläke-, vuokra- tai muilla käyttöoikeuksilla. Niiden keskinäinen etuoikeusjärjestys määräytyy oikeuden perustamisajan mukaan: aikaisemmin perustetulla oikeudella on etusija myöhemmin perustettuun nähden. Nämä oikeudet otetaan huomioon vain valvonnan perusteella. Jos myytävänä on velalliselle ehdollisesti luovutettu kiinteistö, etuoikeussaatavista viimeisellä sijalla on myyjän kauppahintasaatava. Sen huomioon ottaminen edellyttää, että myyjä on vaatinut maksua asianosaiskeskustelussa.

  Etuoikeudettomien saatavien oikeus suoritukseen kauppahinnasta määräytyy velkojien maksunsaantijärjestyksestä annetun lain mukaan. Tavallisten saatavien suorittamiseksi kiinteistö tulee olla ulosmitattu.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Jarno Tepora

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  Linna&Leppänen2007, s. 517-521 ja 572-577, Tepora&al2010, s. 457-458

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 23.5.2024: Oikeustiede:etuoikeusjärjestys ulosottomyynnissä. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:etuoikeusjärjestys ulosottomyynnissä.)