Oikeustiede:ennakkoratkaisu

  Tieteen termipankista

  ennakkoratkaisu

  ennakkoratkaisu
  Määritelmä verovelvollisen hakemuksesta Verohallinnon tai keskusverolautakunnan antama ja Verohallintoa sitova etukäteinen kanta suunnitellun toimen veroseuraamuksista
  Selite

  Verovelvollisen oikeusturva edellyttää, että hänellä on mahdollisuus saada veroviranomaista sitova etukäteinen kanta suunnitellun toimen veroseuraamuksista. Ennakkoratkaisumenettely mahdollistaa sen, että verovelvollinen saa tiedon oikeustoimen verokohtelusta yleensä jo ennen oikeustoimen tekemistä, mutta joka tapauksessa ennen kuin veroviranomainen tekee asiassa varsinaisen verotuspäätöksen.

  Ennakkoratkaisuja antavat Verohallinto ja keskusverolautakunta. Verohallinto voi antaa ennakkoratkaisun käytännössä kaikissa verolajeissa. Keskusverolautakunta puolestaan voi antaa ennakkoratkaisun tuloverosta, rajoitetusti verovelvollisen lähdeverosta, korkotulon lähdeverosta, arvonlisäverosta ja vakuutusmaksuverosta. Ennakkoratkaisun antaminen on aina viranomaisen harkinnassa.

  Ennakkoratkaisu annetaan verovelvollisen tekemän kirjallisen hakemuksen perusteella. Hakemuksesta pitää käydä ilmi hakijan ja asian yksilöintitiedot. Hakemuksessa on esitettävä yksilöity kysymys, joka koskee esimerkiksi tietyn oikeustoimen tai liiketoimintaan kuuluvan järjestelyn veroseuraamuksia. Hakijan on esitettävä hakemuksessaan kaikki asian ratkaisemista varten tarvittava selvitys. Selvityksen oikeellisuuteen ja riittävyyteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Sen lisäksi, että tosiseikkojen oikea ja riittävä esittäminen on perusedellytys aineellisesti oikean ennakkoratkaisun antamiseen, siitä riippuu myös ennakkoratkaisun sitovuus.

  Ennakkoratkaisua koskevaan hakemukseen annetaan kirjallinen päätös. Päätös voi sisältää asiaratkaisun antamisen, asiaratkaisun antamatta jättämisen, hakemuksen tutkimatta jättämisen tai päätöksen siitä, että asia jää sillensä.

  Verohallinnon on noudatettava verotuksessa lainvoimaista ennakkoratkaisua, jos verovelvollinen sitä vaatii ja jos todelliset, toteutuneet olosuhteet vastaavat hakemuksessa kuvattua tilannetta. Kun ennakkoratkaisu on luonteeltaan viranomaisen ennakollinen kannanotto hakijan kysymykseen, sen velvoittavuus verotuksessa edellyttää sitä, että toteutunut oikeustoimi ja olosuhteet vastaavat kaikessa olennaisessa hakemuksessa kuvattua oikeustointa ja olosuhteita.

  Verohallinnon antamaan ennakkoratkaisuun voi hakea muutosta valittamalla ensiasteessa hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Keskusverolautakunnan antamaan ennakkoratkaisuun haetaan muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Tämä valitus ei edellytä valituslupaa.

  Käytetyt lähteet: laki verotusmenettelystä 27 § ja laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä 43 §
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Timo Räbinä

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  Myrsky&Räbinä2015

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 2.12.2023: Oikeustiede:ennakkoratkaisu. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:ennakkoratkaisu.)