Oikeustiede:tuomiovirhekantelu

  Tieteen termipankista

  tuomiovirhekantelu

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  tuomiovirhekantelu
  Määritelmä ylimääräinen muutoksenhakukeino, jolla voidaan puuttua lainvoimaiseen tuomioon vakavan menettelyllisen (muodollisen) virheen johdosta
  Selite

  Tuomiovirhekantelusta säädetään oikeudenkäymiskaaren (4/1734) 31 luvun 1-6 §:ssä. Kanteluperusteena on ensinnäkin se, että asia on tutkittu, vaikka ehdottomissa prosessinedellytyksissä on ollut puute tai vaikka tuomioistuin ei ole ollut päätösvaltainen. Asian tutkiminen, vaikka tuomioistuimelta on pakottavan säännöksen mukaan puuttunut alueellinen toimivalta, ei kuitenkaan ole peruste tuomion poistamiseen. Toiseksi tuomio voidaan poistaa, jos poissaoleva ja haastamaton henkilö on tuomittu tai jos tuomiosta on haittaa henkilölle, jota ei ole kuultu. Kolmantena perusteena on se, että tuomio on niin sekava tai epäselvä, ettei siitä ilmene, miten asiassa on tuomittu. Neljäs peruste on muu oikeudenkäynnissä tapahtunut virhe, jonka voidaan havaita tai otaksua olennaisesti vaikuttaneen jutun lopputulokseen. Tuomiovirhekantelu tehdään käräjäoikeuden lainvoimaiseksi jääneen ratkaisun johdosta hovioikeuteen, kun taas sen tai korkeimman oikeuden ratkaisun varaan jääneessä asiassa kantelu tehdään korkeimpaan oikeuteen. Tuomiovirhekantelun tekemistä ei estä se, että asianosainen ei tuomiovirheen vuoksi turvautunut varsinaiseen muutoksenhakuun. Tuomiovirhekantelu on tehtävä kirjallisena. Määräaika on kanteluperusteesta riippuen kuusi kuukautta tuomion antamisesta tai virheen tiedoksisaannista. Määräajoista riippumatta voidaan kuitenkin kannella tuomion sekavuuden tai epäselvyyden perusteella. Tuomivirhekantelun hyväksyessään muutoksenhakutuomioistuin poistaa lainvoimaisen ratkaisun kokonaan tai virheellisiltä osiltaan ja lisäksi tarvittaessa osoittaa asian uudelleen käsiteltäväksi virheen tehneessä alemmassa tuomioistuimessa.

  Aineellisiin virheisiin voidaan puuttua ylimääräisistä muutoksenhakukeinoista tuomionpurulla, joskaan raja aineellisen ja menettelyllisen virheen välillä ei ole aina selvä.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Jaakko Rautio

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  RautioJ2017b

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 21.6.2024: Oikeustiede:tuomiovirhekantelu. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:tuomiovirhekantelu.)