Oikeustiede:tuomiovalta

  Tieteen termipankista

  tuomiovalta

  tuomiovalta
  Määritelmä valtiovallan kolmijako-opin mukainen valta yksittäisten lainkäyttöasioiden käsittelyyn ja ratkaisemiseen oikeudenkäynnissä sekä lainkäyttöratkaisujen täytäntöönpanoon
  Selite

  Valtiovallan kolmijako-opin mukaan valtiolliset tehtävät jakautuvat lainsäädäntövaltaan, hallitusvaltaan (toimeenpanovaltaan) ja tuomiovaltaan. Suomen perustuslain (PeL 731/1999) 3 §:ssä säädetään valtiollisten tehtävien jaosta juuri tämän mukaisesti. Säännöksen 3 momentin mukaan tuomiovaltaa käyttävät riippumattomat tuomioistuimet, ylimpinä tuomioistuimina korkein oikeus ja korkein hallinto-oikeus. Tuomiovallan synonyyminä puhutaan vakiintuneesti lainkäytöstä (lainkäyttövallasta), jolla viitataan siihen, että tuomioistuimet soveltavat lakia yksittäistapauksiin asioissa, jotka on saatettu laillisesti tuomioistuimissa vireille. Tuomiovallan käyttäminen tapahtuu oikeudenkäynnissä eli prosessissa. Perinteisen määritelmän mukaan prosessi on lailla säännelty menettely, jolla valtiovalta vahvistaa ja tarvittaessa pakolla toteuttaa sen, mikä yksittäistapauksessa on lain mukaista. Määritelmään siten sisältyy myös tuomioiden ja muiden lainkäyttöratkaisujen täytäntöönpanovalta, joka on osa tuomiovaltaa. Täytäntöönpanovalta on Suomessa Ruotsin vallan perinteistä lähtien uskottu itsenäisille täytäntöönpano- eli ulosottoviranomaisille. Myös ulosottomenettely on siten tuomiovallan käyttöä eli lainkäyttöä.

  Lainkäytön erona hallintoon on lain soveltamisen tarkoitus. Lainkäytössä tuomioistuin, asianosaisiin nähden kolmantena tahona, soveltaa lakia oikeussuojan antamisen tarkoituksessa taikka ratkaisun antamiseksi rikosasiassa, kun taas hallinnossa hallintoviranomaiset soveltavat lakia oman hallinnonalansa päämäärien toteuttamiseksi. Hallintoasiakin muuttuu lainkäyttöasiaksi, jos hallintoviranomaisen ratkaisusta tai muusta toimenpiteestä valitetaan eli jos siihen haetaan muutosta tuomiovaltaa käyttävässä hallintotuomioistuimessa. Tuomiovallan ja hallinnon välinen ero tehdään myös oikeusturvaa koskevassa PeL 21 §:ssä.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Tuomas Hupli

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 9.12.2023: Oikeustiede:tuomiovalta. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:tuomiovalta.)