Oikeustiede:tarkastuslautakunta

From Tieteen termipankki

tarkastuslautakunta

tarkastuslautakunta
Definition kunnan pakollinen lautakunta, joka vastaa kunnan hallinnon ja talouden tarkastamisen järjestämisestä
Explanation

Tarkastuslautakunta on kunnan ainoa pakollinen lautakunta. Se kilpailuttaa kunnan lakisääteiset tilintarkastuspalvelut ja valmistelee tilintarkastajien valinnan valtuustolle. Tarkastuslautakunta huolehtii kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta sekä arvioi, kuinka valtuuston asettamat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ovat kunnassa ja koko kuntakonsernissa toteutuneet. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä. Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä kunnanhallituksen lausunto. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehdyt muistutukset antavat aihetta.

Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Tarkastuslautakunnalla on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada kunnan viranomaisilta tietoja ja nähtäväkseen asiakirjoja, joita tarkastuslautakunta pitää tarpeellisina tarkastustehtävän hoitamiseksi. Valtuuston on osoitettava tarkastuslautakunnan käyttöön riittävät voimavarat, jotta lautakunta voi suoriutua tehtävästään.

Kun vuoden 1995 kuntalaissa siirryttiin luottamushenkilötarkastuksesta ammattitilintarkastukseen, tarkastuslautakunta otettiin käyttöön eräänlaisena välimuotona. Idea tarkastuslautakunnasta tuli esiin vasta lain valmistelun loppuvaiheessa ja sen esikuvana pidetään Norjan järjestelmää. Sen tarkoitus on arvioida ja valvoa valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista. Tarkastuslautakuntien toiminta poikkeaa kunnissa toisistaan, mihin on vaikuttanut esimerkiksi kuntakoko ja se, onko otettu käyttöön ns. valiokuntamalli eli tarkastuslautakunnan kaikki jäsenet ovat valtuutettuja tai vähintään varavaltuutettuja.

Lähteet: kuntalaki (365/1995) 71−75 §
Additional Information
Kirjoittaja: Kirsi Kuusikko ja Heikki Harjula

Related Concepts

Sources

Harjula&Prättälä2012, s. 595−604, Ruostesaari&Holttinen2004

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 6.12.2022: Oikeustiede:tarkastuslautakunta. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:tarkastuslautakunta.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg