Oikeustiede:pohjaveden pilaamiskielto

From Tieteen termipankki

pohjaveden pilaamiskielto

pohjaveden pilaamiskielto
Definition keskeinen instrumentti pohjavesiesiintymien turvaamisessa ja maaperän suojaamisessa pilaantumiselta
Explanation

1960-luvun alusta lähtien pohjavesien pilaaminen on Suomessa ollut kiellettyä eikä siihen voida myöntää lupaa. Nykyisin kieltosäännös sisältyy ympäristönsuojelulakiin (527/2014, 17 §). Kysymyksessä ei ole päästökielto, vaan kiellettyä on ainoastaan sellainen toiminta, josta aiheutuu tai saattaa aiheutua tietyntasoista haittaa tai vahinkoa. Kyseinen kynnys on määritelty seuraavasti:

Ainetta, energiaa tai pieneliöitä ei saa panna, päästää tai johtaa sellaiseen paikkaan tai käsitellä siten, että:

  1. tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella pohjaveden laadun muutos voi aiheuttaa vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle taikka pohjaveden laatu voi muutoin olennaisesti huonontua;
  2. toisen kiinteistöllä olevan pohjaveden laadun muutos voi aiheuttaa vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle taikka tehdä pohjaveden kelpaamattomaksi tarkoitukseen, johon sitä voitaisiin käyttää; tai
  3. toimenpide vaikuttamalla pohjaveden laatuun muutoin saattaa loukata yleistä tai toisen yksityistä etua.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä sellaisista aineista, jotka ovat ympäristölle ja terveydelle vaarallisia ja joiden päästäminen suoraan tai epäsuorasti pohjaveteen on kielletty. Näiltä osin siis on asetettu päästökielto. Taustalla on Euroopan unionin pohjavesisääntely (pohjavesidirektiivi 2006/118/EY), joka liittyy vesipolitiikan puitedirektiivin 2000/60/EY tavoitekehykseen.

Pohjaveden pilaamiskiellolla on muun lainsäädännön läpäisevä vaikutus, mikä merkitsee, että kaikenlaisten toimintojen sääntelyssä kielto estää tietynlaiset vaikutukset pohjaveden laatuun, oli toiminnasta säädetty missä laissa tahansa. Myös yksinomaan maaperään kohdistuvat toimenpiteet (maa-ainesten otto, jätepaikan perustaminen yms.) saattavat vaarantaa pohjaveden laadun ja siten olla rajoitustoimien kohteena, vaikka esimerkiksi ympäristölupaa ei tarvittaisi.
Additional Information
Kirjoittaja: Erkki J. Hollo

Related Concepts

Sources

HolloE1976, HolloE2014, Kuusiniemi&al2013

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 7.2.2023: Oikeustiede:pohjaveden pilaamiskielto. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:pohjaveden pilaamiskielto.)