Oikeustiede:vesipolitiikan puitedirektiivi

From Tieteen termipankki

vesipolitiikan puitedirektiivi

vesipolitiikan puitedirektiivi
Definition yhteisön vesipolitiikan puitteista annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY, myös vesipuitedirektiivi
Explanation

Vesipolitiikan puitedirektiivin tavoitteena on pinta- ja pohjavesien hyvä tila määräaikaan eli ensisijaisesti vuoteen 2015 mennessä. Asetetuista tavoitteista voidaan tietyin edellytyksin poiketa ja määräaikoja jatkaa vuoteen 2027 asti. Direktiivin lähtökohtana on valuma-aluekohtainen tarkastelu, jota varten muodostetaan vesipiirejä. Suomessa direktiivin vesipiirejä kutsutaan vesienhoitoalueiksi. Vesienhoitoalueita on seitsemän Manner-Suomessa ja yksi Ahvenanmaalla.

Vesienhoitoalueilla laaditaan vesien tilaa ja paineita koskevia selvityksiä, toimenpideohjelmia ja hoitosuunnitelmia kansalaisten osallistumismahdollisuudet turvaten. Suunnitelmia tarkistetaan aina kuusivuotiskausittain. Vesipolitiikan puitedirektiivi on Suomessa pantu täytäntöön ensisijaisesti lailla vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä.

Vesipolitiikan puitedirektiivin tarkoituksena on nimensä mukaisesti luoda puitteet Euroopan unionin vesipolitiikalle ja yhtenäistää aiemmin lukuisiin eri direktiiveihin perustunutta vesiensuojelua. Vesipolitiikan puitedirektiivin lisäksi on kuitenkin edelleen useita muita vesiensuojelun kannalta keskeisiä direktiivejä kuten muun muassa pohjavesidirektiivi, vesiympäristön laatunormeja koskeva direktiivi, yhdyskuntajätevesidirektiivi, nitraattidirektiivi, uimavesidirektiivi ja juomavesidirektiivi. Lisäksi vesipolitiikan puitedirektiivin voimaantulon jälkeen on annettu laajemmin vesivarojen hallintaan liittyen tulvadirektiivi ja merien suojeluun liittyen meristrategiadirektiivi.

Lähteet: Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004), valtioneuvoston asetus vesienhoito-alueista (1303/2004), valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006)
Additional Information
Kirjoittaja: Tuire Taina

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 9.12.2022: Oikeustiede:vesipolitiikan puitedirektiivi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:vesipolitiikan puitedirektiivi.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg