Oikeustiede:osinko

  Tieteen termipankista

  osinko

  osinko
  Määritelmä osuus yhtiön tilikauden tai aiempien tilikausien aikana kertyneistä voitoista
  Selite

  Osakeyhtiön varoja voidaan jakaa osakkeenomistajille sen mukaan kuin osakeyhtiölaissa (624/2006) säädetään. Voitonjako (osinko) on yksi varojenjakotavoista. Osinko liittyy kiinteästi osakeyhtiön toiminnan tarkoitukseen, joka on voiton tuottamiseen osakkeenomistajille, jollei yhtiöjärjestyksessä ole toisin määrätty. Osinko on osuus yhtiön tilikauden tai aiempien tilikausien aikana kertyneistä voitoista. Osinkoa voidaan jakaa ainoastaan osakeyhtiön kertyneistä voittovaroista. Osinkoa voidaan jakaa rahana tai muun omaisuuden muodossa eli in natura. Osingon jakamisen edellytyksenä on, että jako läpäisee ns. tasetestin ja maksukykytestin, ja osingonjako perustuu aina viimeksi vahvistettuun tilinpäätökseen.

  Vuotuinen osingonjako on yleisin tapa jakaa yhtiön varoja sen osakkeenomistajille. Yleensä osinko ilmaistaan euromääräisenä osuutena yhtä osaketta kohti tai varsinkin julkisesti noteerattujen osakeyhtiöiden osalta prosentuaalisena osuutena suhteessa yhtiön osakkeen senhetkiseen arvoon. Osinkoa voidaan jakaa useitakin kertoja tilikauden aikana. Yhtiökokous päättää osingonjaosta. Yhtiökokous saa kuitenkin päättää jakaa hallituksen ehdottamaa tai hyväksymää määrää enemmän vain, jos se on vähemmistöosinkosäännöksen tai yhtiöjärjestyksen mukaan siihen velvollinen.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Janne Ruohonen

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  Immonen&Nuolimaa2016, s. 184-186, Kyläkallio&al2016, s. 337-339, RuohonenJ2012, s. 32-33

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 10.12.2023: Oikeustiede:osinko. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:osinko.)