Oikeustiede:yhteisön voitonkäyttö

  Tieteen termipankista

  yhteisön voitonkäyttö

  yhteisön voitonkäyttö
  Määritelmä

  osakeyhtiön varoja saadaan käyttää toimintoihin, joilla pyritään yhtiön tarkoituksen toteuttamiseen, eli varojen käyttämisen tarkoituksena on suoraan tai välillisesti hankkia yhtiölle tuloja (ns. liiketaloudellinen tarkoitus). Osakkeenomistajille yhtiön varoja voidaan jakaa ainoastaan voitonjakona (osinko), pääomanpalautuksena ja yhtiön toiminnan lopettamisen yhteydessä netto-omaisuuden jakona. Tämän lisäksi yhtiö voi antaa olosuhteisiin nähden kohtuullisen määräisiä lahjoituksia.

  Avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä saatu voitto tai tappio jaetaan yhtiömiesten kesken yhtiösopimuksen määräysten mukaan. Jollei muuta ole sovittu, voitto ja tappio jaetaan yhtiömiesten kesken noudattaen avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain säännöksiä
  Selite

  Osakeyhtiölain mukaan osakeyhtiön oikeudellinen tarkoitus on voiton tuottaminen osakkeenomistajille, jollei yhtiöjärjestyksessä ole toisin määrätty. Tämä ei kuitenkaan merkitse velvollisuutta tuottaa mahdollisimman suurta määrää voitonjakokelpoisia varoja lyhyellä aikavälillä, vaan toiminnassa tulee ottaa huomioon yhtiön pitkäjänteinen kehittäminen. Yhtiön omassa, ts. viime kädessä yhtiön hallituksen, päätösvallassa on pitkälti se, miten voitontuottamistarkoitus pyritään saavuttamaan, miten suureen voittoon tähdätään ja miten suuria riskejä sen vastapainona ollaan valmiita ottamaan. Lähtökohtaisesti toiminnassa tulee pyrkiä jatkuvuuden turvaamiseen, mikä puolestaan turvaa myös velkojien oikeuksia.

  Yhtiön voitonjaon ja muun varojenjaon määrää rajoittaa toisaalta yhtiön vapaan oman pääoman määrä ja toisaalta yhtiön maksukyky. Osingonjako ja vapaan oman pääoman rahaston alentaminen samoin kuin omien osakkeiden hankkiminen on siten mahdollista vain vapaan oman pääoman puitteissa ja siten, että yhtiö säilyy maksukykyisenä. Yhtiön varoja ei saa jakaa, jos jaosta päätettäessä tiedetään tai pitäisi tietää yhtiön olevan maksukyvytön. Varoja ei myöskään saa jakaa, jos tiedetään tai pitäisi tietää, että jako aiheuttaa maksukyvyttömyyden. Säännöksen vastaista varojen jakamista pidetään laittomana varojen jakona ja se johtaa mm. luovutettujen varojen palautusvelvollisuuteen.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Matti J. Sillanpää


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 10.12.2023: Oikeustiede:yhteisön voitonkäyttö. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:yhteisön voitonkäyttö.)