Oikeustiede:yhteisön tilinpäätös

From Tieteen termipankki

yhteisön tilinpäätös

yhteisön tilinpäätös
Definition Tilinpäätöksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta olennaisuusperiaatteen mukaisesti ottaen huomioon kirjanpitopitovelvollisen harjoittaman toiminnan laatu ja laajuus. Tilinpäätös koostuu tuloslaskelmasta, taseesta ja niiden liitetiedoista sekä mahdollisesta toimintakertomuksesta. Tilinpäätös on laadittava neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, ja sen laatiminen kuuluu yhteisön johdon vastuulle. Tietyt kokorajat ylittävän yrityksen tilinpäätös on annettava tilintarkastajan tarkastettavaksi.
Explanation

Tilinpäätöksellä on merkittävä informaatiotehtävä sekä yrityksen itsensä ja sen osakkaiden että myös muiden sidosryhmien kannalta. Tilinpäätöksen monien muotomääräysten tarkoituksena on edistää tilinpäätöksen antaman informaation luotettavuutta ja lisätä eri yritysten tilinpäätösten vertailukelpoisuutta.

Tilinpäätöksestä ilmeneviä tietoja tarvitsevat mm. yrityksen osakkaat etujensa – ennen muuta osakkuuden arvon – valvomiseen ja yhteisön johdon toiminnan sekä yhteisön aseman ja tulevaisuudennäkymien arviointiin. Tilinpäätöksestä ilmeneviä tietoja voivat käyttää myös yhteisön kanssa tekemisissä olevat sidosryhmät, kuten velkojat, asiakkaat, työntekijät tai osakkuuden hankkimista harkitsevat henkilöt. Yhteiskunnalle tilinpäätös on tarpeen mm. verotuksen toimeenpanon ja erilaisten valvonta- ja tilastointitarpeiden vuoksi. Kirjanpidolla ja tilinpäätöksellä on lisäksi itsenäinen merkitys yhteisöä koskevien taloudellisten tapahtumien todistusaineistona.

Kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskeva perussäännös on kirjanpitolaki. Se on yleislaki, jota kaikkien kirjanpitovelvollisten on noudatettava, jollei toisin säädetä. Eri yhteisömuotoja sääntelevissä laeissa on kutakin yhteisömuotoa koskevia erityissäännöksiä, samoin kuin toimialakohtaisessa, esim. pankkeja ja vakuutusyhtiöitä koskevassa, erityislainsäädännössä. Myös verolainsäädäntö asettaa eräitä lisävaatimuksia kirjanpidolle ja tilinpäätökselle. Lisäksi arvopaperimarkkinalaki edellyttää normaalia laajemman informaation antamista tilinpäätöksessä sellaisten yhteisöjen osalta, joiden liikkeeseenlaskemat arvopaperit ovat julkisen kaupankäynnin kohteena.

Tilinpäätöksen laatiminen edellyttää, että kirjanpitoon on tilikauden aikana tallennettu yhteisön taloutta koskevat tiedot. Kirjanpitolain mukaan jokainen liike- ja ammattitoimintaa harjoittava on kirjanpitovelvollinen. Lisäksi osakeyhtiö, osuuskunta, kommandiittiyhtiö, avoin yhtiö, yhdistys ja säätiö sekä muut yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt ovat aina, niiden toiminnan laadusta riippumatta, kirjanpitovelvollisia. Kirjanpitoon merkittyjen tietojen pohjalta laaditaan yleensä vuoden pituiselta ajanjaksolta, tilikaudelta, tilinpäätös. Pääpiirteissään tilinpäätöksessä tilikauden tuotoista vähennetään kuluina ne menot, joista ei enää kerry niitä vastaavaa tuloa, samoin kuin menetykset. Muut menot saadaan aktivoida, ts. kirjata taseeseen ja vähentää vasta seuraavien vuosien aikana sen mukaan, miten pitkään niiden odotetaan tuottavan tuloja yhteisölle.
Additional Information
Kirjoittaja: Matti J. Sillanpää

Sources

Leppiniemi&Kaisanlahti

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 6.12.2022: Oikeustiede:yhteisön tilinpäätös. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:yhteisön tilinpäätös.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →