Oikeustiede:sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

  Tieteen termipankista

  sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

  sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
  Määritelmä Sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon merkitään se osa osakkeiden merkintähinnasta, jota perustamissopimuksen tai osakeantipäätöksen mukaan ei merkitä osakepääomaan ja jota ei kirjanpitolain mukaan merkitä vieraaseen pääomaan. Lisäksi SVOP-rahastoon merkitään sellainen muu oman pääoman sijoitus, jota ei merkitä muuhun rahastoon. Rahastoon merkitään myös se määrä, jolla osakeyhtiön osakepääomaa alennetaan ja jota ei käytetä tappion kattamiseen tai varojen jakamiseen. Sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta (SVOP-rahasto) säädetään osakeyhtiölain (624/2006) 8:2:ssä.
  Selite

  SVOP-rahasto on ainoa rahasto, josta säädetään osakeyhtiölaissa. SVOP-rahastosijoitus lisää yhtiön varojen määrää. Osakkeiden merkintähinta merkitään lähtökohtaisesti osakepääomaan, mutta perustamissopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä on voitu määrätä, että osa merkitään SVOP-rahastoon. SVOP-rahastoon voidaan myös merkitä vapaaehtoinen osakkeenomistajan tai muun tahon (velkoja ym.) sellainen oman pääoman sijoitus, jota ei merkitä mihinkään muuhun rahastoon. Tällaisesta yhtiön pääomittamisesta on usein sovittu osakkeenomistajien kesken jo yhtiön perustamisvaiheessa. Suoritus SVOP-rahastoon voidaan tehdä rahana tai apporttina. Merkintä tehdään SVOP-rahastoon usein siksi, että toisin kuin sidottuun omaan pääomaan kuuluva osakepääoma, vapaaseen omaan pääomaan kuuluva SVOP-rahasto on lähtökohtaisesti jaettavissa osakkeenomistajille, mikäli varojenjaon edellytykset muutoin täyttyvät.

  Varojenjaosta säädetään OYL 13:1.1:ssa. Varoja voidaan jakaa esimerkiksi voitonjakona (osinkona) tai muuten vapaan oman pääoman rahastosta. Kun varoja jaetaan osakkeenomistajille SVOP-rahastosta, jakamisessa on normaalisti noudatettava OYL:n varojenjakoa koskevia rajoituksia, kuten tase- ja maksukykytestiä. Yhtiökokous päättää varojen jakamisesta. Yhtiökokous saa kuitenkin päättää jakaa hallituksen ehdottamaa tai hyväksymää määrää enemmän vain, jos se on vähemmistöosinkosäännöksen tai yhtiöjärjestyksen mukaan siihen velvollinen.

  Osuuskuntaa koskevasta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta säädetään osuuskuntalain (421/2013) 8:2:ssä.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Janne Ruohonen

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  Immonen&Nuolimaa2016, s. 146-147, Immonen&al2014, s. 79-82, Kyläkallio&al2016, s. 45-49, Mähönen&Villa2013, s. 152, RuohonenJ2012, s. 134

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 10.12.2023: Oikeustiede:sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto.)