Oikeustiede:luontoissuoritus

  Tieteen termipankista

  luontoissuoritus

  luontoissuoritus
  Määritelmä velvoitteen täyttäminen alkuperäisen sisältönsä mukaisena, kuten esineen luovutus tai valmistaminen, palveluksen suorittaminen tai pidättyminen negatiivisen velvoitteen kohteena olevasta toiminnasta
  Selite

  Suoritushäiriön seuraamuksena luontoissuoritus voi merkitä suorituksen tekemistä tai uudistamista kokonaisuudessaan tai osittain. Myös suoritusvirheen korjaaminen luetaan usein luontoissuorituksen käsitteeseen. Luontoissuoritus merkitsee käsitteenä yleensä rahasuorituksen vastakohtaa.

  Velkojan oikeutta luontoissuoritukseen pidetään usein positiivisen sopimusedun mukaisen vahingonkorvauksen ohella sopimuksen sitovuuden kriteerinä. Luontoissuorituspakko on keskeinen sopimusrikkomusten oikeusseuraamus Pohjoismaiden ja Manner-Euroopan järjestelmissä, kun taas Common law -järjestelmässä luontoissuorituspakko (specific performance) tulee kysymykseen vain poikkeuksellisesti.

  Sopimuksen sitovuus ei aina merkitse velkojan oikeutta vaatia luontoissuoritusta. Velallisen henkilökohtaisen vapauden intressin vuoksi henkilökohtaista panosta vaativat työsuoritukset jäävät yleensä luontoissuorituspakon ulkopuolelle. Luontoissuorituspakko ei liioin yleensä tule kysymykseen velkojan velvoitteiden tai apuvelvoitteiden tehosteena. Kauppalain mukaan myyjä voi kuitenkin vaatia ostajan myötävaikutusvelvollisuuden täyttämistä in natura.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Matti Rudanko

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  Aurejärvi&Hemmo2007, s. 78, HemmoM2003a, s. 192, HemmoM2005, s. 218, TaxellLE1978, s. 184

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 30.11.2023: Oikeustiede:luontoissuoritus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:luontoissuoritus.)