Oikeustiede:kunnallisvalitus (itsehallintoyhdyskuntaoikeus)

  From Tieteen termipankki

  kunnallisvalitus
  itsehallintoyhdyskuntaoikeus

  kunnallisvalitus
  Definition muutoksenhakukeino kunnallisen viranomaisen tekemään päätökseen
  Explanation

  Kuntalain mukaan kunnallisen viranomaisen tekemään päätökseen haetaan muutosta hallinto-oikeudelta kunnallisvalituksella, joka on hallintovalituksesta erillinen valituslaji. Valituslajeina ne poikkeavat toisistaan valitusoikeudelta, valituskelpoisuudelta, täytäntöönpanokelpoisuudelta sekä hallintotuomioistuimen tutkimisoikeudelta ja päätöksentekomahdollisuuksilta. Lähtökohtaisesti kunnan päätöksistä valitetaan kunnallisvalituksella, mutta jos toisin säädetään, valituslajina kunnan viranomaisen päätöksestä on hallintovalitus. Yleensä näin on yksilöä koskevissa asioissa, joissa erityislainsäädännössä todetaan kunnan viranomaisen tekemästä päätöksestä valitettavan muutoin kuin kunnallisvalituksella.

  Kunnallisvalitus voidaan tehdä suoraan valtuuston ja kuntayhtymän valtuuston päätöksestä hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksiannosta. Kunnanhallituksen, lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen edellytetään kuitenkin ensin tehtävän oikaisuvaatimus 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksiannosta. Vasta toimielimen oikaisuvaatimukseen antamasta päätöksestä voidaan tehdä kunnallisvalitus. Jos päätöksen on tehnyt kunnan viranhaltija, oikaisuvaatimus tehdään sille toimielimelle, jonka alainen viranhaltija on.

  Kunnallisvalitus saadaan tehdä vain laillisuusperusteella. Hallinto-oikeus valtion viranomaisena ei tutki kunnan päätöksien tarkoituksenmukaisuutta. Valittajan on esitettävä valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä. Hallinto-oikeus tutkii valituksen vain tässä laajuudessa. Oikaisuvaatimus- ja valitusoikeus on sekä asianosaisilla että kaikilla kunnan jäsenillä. Kunnan jäseninä ja kunnallisvalitukseen tekoon oikeutettuina pidetään kunnan asukkaiden lisäksi niitä oikeushenkilöitä, joilla on kotipaikka kunnassa ja sellaisia, jotka omistavat tai hallitsevat kiinteää omaisuutta kunnassa. Pääsäännön mukaan hallinto-oikeus ei anna virheellisen päätöksen sijaan omaa ratkaisuaan, vaan yleensä ainoastaan kumoaa sen lainvastaisena. Joissakin tapauksissa se kumoamisen ohella palauttaa asian myös uudelleen käsiteltäväksi. Kunnallisvalitusta kutsutaan täten kassatoriseksi muutoksenhakukeinoksi. Kunnallisvalitus otettiin käsitteenä käyttöön vuoden 1995 kuntalaissa. Sinänsä käsitettä käytettiin jo tätä ennen kirjallisuudessa rinnan yleisluonteisemman nimityksen, valitus kunnallisasiassa, kanssa.

  Lähteet: kuntalaki (410/2015) 16 luku
  Additional Information
  Kirjoittaja: Kirsi Kuusikko

  Related Concepts

  Sources

  MäkinenE2010, Harjula&Prättälä2019, Kuusikko&Lindroos&Lohiniva-Kerkelä2019

  References

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 22.9.2023: Oikeustiede:kunnallisvalitus (itsehallintoyhdyskuntaoikeus). (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kunnallisvalitus (itsehallintoyhdyskuntaoikeus).)