Oikeustiede:kansainvälinen investointioikeus

  Tieteen termipankista

  kansainvälinen investointioikeus | kansainvälinen sijoitusoikeus

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  kansainvälinen investointioikeus
  kansainvälinen sijoitusoikeus
  Määritelmä ulkomaisten varallisuusoikeuksien ylikansallista suojaa koskeva kansainvälisen oikeuden ala
  Selite

  Kansainvälinen investointioikeus (international investment law, droit international de l'investissement) on kansainvälisen julkisoikeuden piiriin kuuluva erikoisala, jonka kohteena on ulkomaalaisomisteisen yksityisomaisuuden ja eräiden muiden rajatylittävien varallisuusintressien oikeudenmukaisen kohtelun varmistaminen. Investointioikeuden peruslähteet koostuvat lukuisista erilaisista valtioidenvälisistä kauppaa ja investointeja koskevista valtiosopimuksista, jotka sisältävät määräyksiä ulkomaisten sijoitusten suojelusta ja sijoittajien oikeuksista. Näiden tyypillinen sisältö on, että korkeat sopijapuolet kannustavat kansalaistensa keskinäistä sijoitustoimintaa takaamalla näille tasavertaisen ja oikeudenmukaisen kohtelun sekä usein myös pääsyn ylikansallisiin oikeussuojakeinoihin silloin, kun nämä katsovat perusteltujen oikeudellisten odotustensa tulleen kohdevaltion viranomaisten loukkaamiksi.

  Erilaiset investointioikeudelliset oikeussuojakeinot jakautuvat yhtäältä perinteisiin valtioidenvälisiin riidanratkaisukeinoihin sekä toisaalta suoriin sijoittajien ja valtioiden välisiin välimiesmenettelyihin (investor-state dispute settlement, ISDS). Alan keskiössä ovat juuri nämä sijoittajavetoiset menettelyt, joilla yksityiset tahot voivat saattaa kohdevaltioita vastuuseen menetyksistä, joita niille on koitunut esimerkiksi näiden tekemistä hallinnollisista, lainsäädännöllisistä tai muista toimista ja laiminlyönneistä, tai tehokkaiden paikallisten oikeussuojakeinojen epäämisestä. Tunnetuin investointioikeudellisia välimiesmenettelyjä tukeva ja hallinnoiva instanssi on Maailmanpankin yhteydessä toimiva investointiriitojen ratkaisemiskeskus ICSID.

  Suoria sijoittajasuojamenettelyjä sisältävät investointisopimukset ovat nostattaneet monissa maissa myös kritiikkiä, koska jatkuvan korvauskanteiden uhan pelätään hillitsevän demokraattista lainsäädäntöprosessia ja johtavan paikallisten julkisten yhteisten etujen rappeuttamiseen. Toisaalta kansainvälisen oikeuden harjoittajien keskuudessa ala on saavuttanut suuren suosion. Esimerkiksi monet perinteisen Institut de droit internationalin pysyväisjäsenet osallistuvat aktiivisesti kansainvälisten sijoittajariitojen ratkaisemiseen.

  Kansainvälistä investointioikeutta ei samankaltaisuuksista huolimatta kannata sekoittaa Maailman kauppajärjestö WTO:n riidanratkaisuelimeen, joka on järjestön pysyvä orgaani ja ratkoo jäsenvaltioiden keskinäisiä sääntelyerimielisyyksiä WTO:n riidanratkaisun piiriin kuuluvien sopimusten ja sääntöjen valossa.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Ville Kari

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  CollinsD2016, Dolzer&Schreuer2012, Muchlinski&al(toim.)2008, DeNanteuilA2014, NiemeläP2017, OrfordA2015, RobertsA2014, RobertsA2015

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 14.7.2024: Oikeustiede:kansainvälinen investointioikeus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kansainvälinen investointioikeus.)