Oikeustiede:kalatalousvelvoite

  From Tieteen termipankki

  kalatalousvelvoite

  kalatalousvelvoite
  kalatalousmääräys
  Definition vesistöhankkeiden yhteydessä kalankulun turvaamiseksi lupapäätöksessä asetettava velvoite
  Explanation

  Vesilainsäädännössä on jo keskiajalta lähtien ollut säännökset siitä, miten kalankulku tulee turvata esteitä vesistöön tehtäessä. Rajoitussäännökset ovat eri vaiheissa osin lieventyneet teollistumisen myötä, osin myös tiukentuneet ympäristönsuojelun vaatimuksista johtuen. Nykyisen vesilain (587/2011) säännökset perustuvat edeltäjiensä tapaan siihen, että erityisesti valtaväylässä kalankulun tulee säilyä rakentamisen tai muun toimenpiteen yhteydessä. Aikoinaan vaatimuksena oli, että kalankulku oli kaikissa tapauksissa turvattava teknisin ratkaisuin, esimerkiksi kalateitä rakentamalla (toimenpidevelvoite). Sittemmin vaihtoehdoksi tuli kompensointimaksun suorittaminen valtion viranomaiselle, joka toteutti tarvittavia istutus- ym. toimenpiteitä vesistössä (nyttemmin kalatalousmaksu). Näistä asioista annettiin ja annetaan edelleen lupapäätöksessä yksilöidyt kalatalousmääräykset.

  Pääsääntönä nykyisen lain mukaan on, että jos "vesitaloushankkeesta aiheutuu kalakannoille tai kalastukselle vahinkoa, hankkeesta vastaava on velvoitettava ryhtymään toimenpiteisiin vahinkojen ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi (kalatalousvelvoite) taikka määrättävä maksamaan tällaisten toimenpiteiden kohtuullisia kustannuksia vastaava kalatalousmaksu kalatalousviranomaiselle” (3 luvun 14 §). Kalatalousvelvoite voi olla paitsi kalatie, kalataloudellinen kunnostustoimenpide, istutus tai muu kalataloudellinen hoitotoimenpide taikka näiden yhdistelmä. Lupaviranomainen voi hakemuksesta muuttaa kalatalousvelvoitetta ja kalatalousmaksua koskevia määräyksiä, jos olosuhteet ovat olennaisesti muuttuneet. Kalataloudellisesti epätarkoituksenmukaiseksi osoittautunutta velvoitetta saadaan lisäksi tarkistaa, jos velvoitteen kalataloudellista tulosta voidaan parantaa sen toteuttamiskustannuksia merkittävästi lisäämättä (3 luvun 22 §).
  Additional Information
  Kirjoittaja: Erkki J. Hollo

  Related Concepts

  Sources

  HE227/2009, HolloE2014, PietiläJ1973

  References

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 1.10.2023: Oikeustiede:kalatalousvelvoite. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kalatalousvelvoite.)