Oikeustiede:halkominen

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

halkominen

halkominen
Definition kiinteistötoimitus, jossa toimitusinsinööri purkaa tilan tai tontin yhteisomistuksen jakamalla toimituksen kohteen määrättyjen osuuslukujen mukaan kahdeksi tai useammaksi uudeksi tilaksi tai tontiksi
Explanation Oikeus saada tila halkomalla jaetuksi on tilan tai sen määräosan omistajalla, jolla on lainhuuto tilaan tai sen määräosaan. Tontin määräosan omistajalla, jolla on lainhuuto määräosaan, on oikeus saada tontti halkomalla jaetuksi. Halkomista voi hakea yksikin tilan tai tontin yhteisomistajista eli osakkaista, kunhan hänen omistusosuutensa (esimerkiksi 1/3) on tiedossa ja lainhuudatettu. Mikäli toimituksen hakijana on tilan omistaja, hän määrää jako-osuuksien suuruudet. Jakamattoman kuolinpesän osakas ei voi hakea pesään kuuluvan tilan tai tontin halkomista vaan ensin on tehtävä perinnönjako, jossa osakkaan omistusosuuden suuruus määritellään.

Halkominen etenee vaiheittain. Aluksi ratkaistaan toimituksen edellytykset, päätetään jaettavan alueen laajuudesta ja jakotavasta eli siitä suoritetaanko halkominen jyvitys- vai kokonaisarvohalkomisena. Inventointi- ja suunnitteluvaiheessa tilukset kartoitetaan ja arvioidaan, määrätään jakoperuste, suoritetaan sivutoimitukset kuten piirirajankäynti, erotetaan yhteiset alueet, perustetaan rasitteet sekä laaditaan jakosuunnitelma. Toimituksen täytäntöönpanovaiheessa pyykitetään uudet jakorajat maastoon, käsitellään tilikorvaukset ja päätetään uusien tilusten haltuunottoajankohta.

Jyvityshalkomisessa tilukset jaetaan jyvitykseen perustuen ja jyvitys käsittää vain maapohjan tuottoarvopuustoineen ja perusparannuksineen. Tästä syystä jyvityshalkomisessa muut tilan tai tontin omaisuusosat eli rakennukset ja rakennelmat, puuston, osuudet yhteisalueisiin ja erityisiin etuuksiin sekä rasiteoikeudet (ks. rasite) arvioidaan rahamääräisinä ja mahdolliset poikkeamat osuuslukujen mukaisista arvo-osuuksista tilitetään tilikorvauksina toimituksen toimeenpanovaiheessa. Kokonaisarvohalkomisessa kaikki tilan tai tontin omaisuusosat arvioidaan jo inventointivaiheessa rahamääräisinä ja jakosuunnitelma laaditaan siten, että jokaisen jako-osakkaan saama omaisuusosien yhteenlaskettu kokonaisarvo vastaa hänen jako-osuuttaan kohdekiinteistöstä.
Additional Information
Kirjoittaja: Arvo Vitikainen

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 7.4.2020: Oikeustiede:halkominen. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:halkominen.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg