Oikeustiede:federalismi

  Tieteen termipankista

  federalismi

  federalismi
  Määritelmä poliittinen ideologia ja valtiosääntöoikeudellinen malli, joka kuvastaa yhtenäisvaltioiden muodostamaa liittovaltiota ja sen toimintaperiaatteita
  Selite

  Federalismilla voidaan tarkoittaa joko poliittista ideologiaa tai valtiosääntöoikeudellista järjestelmää. Poliittisena ideologiana federalismi tarkoittaa liittovaltiomallin kannattamista, jossa keskusvallalle on annettu laajat toimintaoikeudet ja yksittäisille osavaltioille vain vähän tehtäviä. Tämän vastakohta on konfederaatio, jossa keskusvallan rooli on pienempi ja yksittäisille jäsenvaltioille jää suurempi rooli päätöksenteossa ja vallankäytössä. Valtiosääntöoikeudellisena mallina federalismi tarkoittaa valtioiden yhteenliittymää, jossa osavaltiot luovuttavat osan suvereniteetistaan keskusvallalle säilyttäen kuitenkin asemansa erillisinä valtioina. Federalismille on kuitenkin vaikea antaa tarkkaa määritelmää, sillä sitä on käytetty sekä poliittisesti että oikeudellisesti niin monissa eri merkityksissä.

  Federalismin on tarkoitus määrittää vallanjaon tasapaino liittovaltion ja osavaltioiden välillä. Tämä vallanjako voi olla itsessään federalististen arvojen päämäärä, tai sitä voidaan käyttää muiden päämäärien saavuttamiseen. Federalistinen järjestelmä esimerkiksi turvaa kielellisesti ja etnisesti erilaisten valtioiden aseman osana liittovaltiota. Eurooppalaisessa federalismissa keskeistä on vallanjako, jota korostaa eurooppaoikeuden subsidiariteettiperiaate.

  Liittovaltiossa sen jäsenten väliset suhteet ovat valtio-oikeudellisia, kun taas valtioliittoja ja kansainvälisiä järjestöjä sääntelee kansainvälinen oikeus. Liittovaltiossa on samanaikaisesti voimassa sekä liittovaltion että osavaltioiden oikeusjärjestykset. Liittovaltio on suvereeni valtio, jolla on myös toimivalta omien toimivaltuuksien määrittämiseen (kompetenssi-kompetenssi).

  Federalismia puoltavia argumentteja ovat osavaltioiden aseman turvaaminen, kansalaisten parempien vaikutusmahdollisuuksien takaaminen ja konsensushakuisuus. Toisaalta federalismia on moitittu toimivaltakiistoista, läpinäkyvyyden ja demokraattisen valvonnan heikkoudesta, päätöksenteon hitaudesta ja tehottomuudesta.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Tomi Tuominen

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  JyränkiA1989, JyränkiA2003, RaunioT2002

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 28.2.2024: Oikeustiede:federalismi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:federalismi.)