Kielitiede:modaalisuus

  Tieteen termipankista

  modaalisuus | modaliteetti

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  modaalisuus
  modaliteetti
  Määritelmä asiaintilan tulkinta mahdolliseksi tai luvalliseksi, todennäköiseksi tai toivottavaksi, välttämättömäksi tai pakolliseksi, epävarmaksi, epätodennäköiseksi tai ei-toivotuksi, mahdottomaksi tai kielletyksi
  Selite Modaaliset merkitykset asettuvat semanttiselle asteikolle, joka ulottuu mahdollisista välttämättömiin tai mahdottomiin asiaintiloihin asti. Useimmat modaali-ilmaukset ovat monitulkintaisia, koska asiaintilojen semanttiset suhteet todellisuuteen syntyvät puhujien päätelmistä, tahdonilmauksista ja havainnoista. Päätelmiä ja arvioita ilmaisee episteeminen modaalisuus, tahtoa ja toiveita deonttinen modaalisuus ja havaintoja dynaaminen modaalisuus. Modaali-ilmauksiin kuuluu modusten lisäksi mm. modaaliverbejä, modaalisia adverbeja, partikkeleita ja adjektiiveja.
  Lisätiedot
  VISK2008: Modaalisuus on laaja semanttinen alue, jossa on kyse asiaintilan todenmukaisuutta ja toteutumismahdollisuuksia koskevista arvioista. Modaalisilla kielenaineksilla puhuja ilmaisee, onko asiaintila hänen mielestään (epä)varma, välttämätön, (epä)todennäköinen, mahdollinen, mahdoton, pakollinen, luvallinen tai (epä)toivottava, ulkoisista tai sisäisistä edellytyksistä riippuvainen. Modaalisia kielenaineksia ovat modukset, modaaliverbit (esim. voida, täytyy), konstruktiot kuten on tehtävä, on tehtävissä sekä monet adjektiivit (mahdollinen, välttämätön), adverbit ja partikkelit (luultavasti, ehkä, varmasti). (» § 1551–.)

  Erikieliset vastineet

  modaalibaSuomen romanikieli (kaalengo tšimb)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  VISK2008, LyonsJ1977, KarlssonF2004, Allwood&al1980

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 14.7.2024: Kielitiede:modaalisuus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kielitiede:modaalisuus.)