Ihmistieteet:sosiaalinen sukupuoli

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

sosiaalinen sukupuoli | gender

sosiaalinen sukupuoli
gender
Definition sukupuolta ja sukupuoli-identiteettiä rakentavat sosiaaliset, kulttuuriset ja yhteiskunnalliset ulottuvuudet (erotuksena biologisesta sukupuolesta)
Explanation

Ihmistieteiden näkökulmasta kulttuuri sekä sosiaalinen vuorovaikutus ymmärretään perustaviksi osiksi sukupuolittuneiden subjektien ruumiillistumista ja sitä kautta myös biologista sukupuolta. Nykykäsityksen mukaan biologista ja sosiaalista sukupuolta ei pitäisikään tarkastella toisistaan irrallisina tai toisilleen vastakkaisina kategorioina, koska sukupuolen määrittelyssä sovelletut biologiset erot ja piirteet tulkitaan ja merkityksellistetään osana erilaisia sosiaalisia, kulttuurisia ja yhteiskunnallisia konteksteja (ks. Ihmistieteet:sukupuoli). Sosiaalinen sukupuoli ei siis nykyisellään tarkoita pelkästään sosiaalisia ja kulttuurisia merkityksiä, joka kohdistuisivat ennalta annettuun ja muuttumattomaan biologiaan sekä ihmiskehoihin. "Sosiaalisuus" ei myöskään merkitse sitä, että ihmisen sukupuoli rakentuisi pelkästään niille ominaisuuksille, jotka ovat yhteiskunnan ja kulttuurin aikaansaannoksia.[1]

Käsite kattaa ennemminkin sen kokonaisvaltaisen prosessin, jossa sukupuolia ja sukupuolittuneita ruumiita tuotetaan tietyssä yhteiskunnallisessa tai kulttuurisessa yhteydessä.[2] Sosiaalinen sukupuoli tai gender rinnastuu siten suomenkielisessä tutkimuksessa merkitykseltään termiin sukupuoli. Vaikka biologisen ja sosiaalisen sukupuolen erottelu on tutkimuskäsitteinä usein tarpeetonta, on se mielekästä esimerkiksi analysoitaessa sex/gender-jaotteluun liitettyjen merkitysten muodostumista ja vaihteluita käsitehistoriallisesta näkökulmasta.[3]

Gender-etuliitteellä voidaan viitata varsinaisen sukupuolentutkimuksen (gender studies) lisäksi tutkimussuuntiin tai -näkökulmiin, jotka keskittyvät sukupuolta koskeviin kysymyksiin tietyn tieteenalan, tieteellisen yhteisön tai organisaation sisällä (ks. esim. genderarkeologia). Tutkimuskehystä määrittävänä käsitteenä gender kattaa tällöin tutkimuksia, joiden tavoitteena voi olla:

  • selvittää naisten aseman kehittymistä tietyllä tieteenalalla, tehdä tunnetuksi varhaisten tutkijanaisten tieteellistä työtä ja henkilöhistoriaa sekä arvioida uudelleen heidän panostaan tieteenalojen kehityksessä
  • analysoida tiedeyhteisön ja yliopistojen rakenteita ja kulttuuria sukupuolen näkökulmasta, esimerkiksi sitä, miten sukupuolta ja sukupuolieroja tuotetaan tieteen organisaatiossa ja käytännöissä
  • tarkastella sukupuolen vaikutusta tieteen sisältöihin selvittämällä esimerkiksi sitä, miten tieteen historiallinen miesvaltaisuus on vaikuttanut siihen, mitä ja miten tutkitaan
  • analysoida tiedon käsitteen suhdetta sukupuoleen kysymällä esimerkiksi, miten tieteen miesvaltaisuus on vaikuttanut tieteellistä tutkimusta ohjaaviin normatiivisiin käsityksiin tiedosta
  • tutkia sukupuolen rakentumista ja representaatiota analysoimalla esimerkiksi ruumista, biologista ja sosiaalista sukupuolta koskevan tiedon muovautumista eri aikoina tai sitä, millaisin politiikoin ja käytännöin sukupuolta tuotetaan vaikkapa tieteen ja kulttuurin aloilla.

Equivalents

genderenglanti
socialt könruotsi
genusruotsi

Related Concepts

Sources

ButlerJ2008, Husu&Rolin2005, RolinK2002, SalomäkiV-M2011, SchiebingerL1999

References

  1. Rolin 2002: 87.
  2. Esim. Butler 2008 [1990], 55–56.
  3. Esim. Salomäki 2011.

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 23.6.2021: Ihmistieteet:sosiaalinen sukupuoli. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Ihmistieteet:sosiaalinen sukupuoli.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →