Ihmistieteet:biologinen sukupuoli

  Tieteen termipankista

  biologinen sukupuoli

  biologinen sukupuoli
  Määritelmä

  1) sukupuolen määrittelyssä sovelletut biologiset erot sekä geneettiset, kehitykselliset, hormonaaliset ja anatomiset piirteet, jotka saavat tulkintansa ja merkityksensä erilaisissa sosiaalisissa, kulttuurisissa ja yhteiskunnallisissa konteksteissa

  2) anatomisesti, hormonaalisesti, geneettisesti tai lisääntymisbiologisesti määritelty sukupuoli
  Selite

  Ihmistieteiden näkökulmasta kulttuuri sekä sosiaalinen vuorovaikutus ymmärretään perustaviksi osiksi sukupuolittuneiden subjektien ruumiillistumista ja sitä kautta myös biologista sukupuolta. Nykykäsityksen mukaan biologista ja sosiaalista sukupuolta ei pitäisikään tarkastella toisistaan irrallisina tai toisilleen vastakkaisina kategorioina, koska sukupuolen määrittelyssä sovelletut biologiset erot ja piirteet tulkitaan ja merkityksellistetään osana erilaisia sosiaalisia, kulttuurisia ja yhteiskunnallisia konteksteja (ks. Ihmistieteet:sukupuoli). Biologinen sukupuoli ja sukupuoliero ovat tästä näkökulmasta siis fyysisen systeemin ja sitä eri tavoin käsitteellistävän sosiaalisen systeemin vuorovaikutuksen tulosta. Lisäksi ihmiskehon vaihteluun kuuluu variaatioita, joissa sukupuolitetut piirteet, kuten kromosomit, sukuelimet tai hormonitoiminta eivät ole yksiselitteisesti nais- tai miestyypilliset (nk. intersukupuolisuus).

  Sukupuoli on eliöiden suvullisen lisääntymisen ja siten myös biologian perusyksikkö, vaikka biologisen sukupuolen luokittelusta ei olekaan tunnetun lääketieteen ja biologian historian aikana koskaan vallinnut täyttä yksimielisyyttä. Perinteisesti biologisella sukupuolella on tarkoitettu kromosomaalisia, hormonaalisia ja anatomisia eroja. Sukupuoli nähdään moninaisena ilmiönä ja asteittaisena jatkumona myös nykyisissä biologisissa teorioissa: kahden toisensa poissulkevan dikotomisen luokan sijasta biologiset sukupuoliluokittelut käsittävät siis useampia vaihtoehtoja ja miljoonien eliölajien moninaisuuteen mahtuu muitakin kuin kahteen sukupuoleen perustuvia lisääntymisjärjestelmiä.

  Eläinten lisääntymisbiologiassa vaihtelua on huomattavasti vähemmän kuin esimerkiksi sienillä, ja vaihtelu vähenee edelleen selkärankaisista nisäkkäisiin. Nisäkkäillä, kuten ihmislajilla, lisääntyminen edellyttää, että sukuelimet ja -solut ovat keskenään yhteensopivia, joten eläinten sukupuolen biologinen määrittely perustetaan yleensä sukusolujen rakenteellisiin ja toiminnallisiin eroihin, nk. dimorfiaan. Sukusoluihin perustuva lisääntymisbiologinen, ylisukupolvinen ja evolutiivinen näkökulma on vain yksi mahdollinen näkökulma sukupuolisuuteen, mutta se katsotaan biologisesti olennaiseksi. Sukupuolisuuden biologista funktiota ei pitäisi siis ohittaa redusoimalla biologinen sukupuoli yksioikoisesti vain kromosomaalisiksi, hormonaalisiksi tai anatomisiksi eroiksi.[1]

  Etenkin ihmisen sukupuolesta puhuttaessa on tärkeää tiedostaa, että sukupuolen biologiset luokittelut eivät ole kannanottoja siihen, mikä on "normaalia" ja "epänormaalia" tai "luonnollista" ja "epäluonnollista". Biologian näkökulmasta jotkut piirteet ja ominaisuudet ovat tyypillisiä, toiset taas epätyypillisiä.[2] Ihmisen ja muiden eläinten kohdalla biologisen sukupuolen määräytyminen ja erilaistuminen alkiosta sukukypsäksi yksilöksi on monimutkainen prosessi, jonka tyypillinen lopputulema on lisääntymisbiologisesti dikotominen. Tästä syystä biologiassa on joskus täsmällisempää viitata sukupuolen moninaisuuden sijaan siihen, että luonnossa on monta tapaa tulla koiraaksi tai naaraaksi.[3]

  Biologinen sukupuoli ja ihmisruumiin sukupuolittaminen kytkeytyvät tutkimuskäsitteinä seksuaalisuuteen, joka sekin näyttäytyy ihmistieteiden tarkastelukohteena lisääntymisbiologisia merkityksiään laajempana ja moninaisempana ilmiönä.
  Lisätiedot Ks. myös Sukupuolen moninaisuuden sanasto Setan ylläpitämän Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksen verkkosivuilla.

  Erikieliset vastineet

  sexenglanti (English)
  biologiskt könruotsi (svenska)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  KomonenA2020, SalomäkiV-M2011

  Alaviitteet

  1. Komonen 2020:47-8.
  2. Komonen 2020:47.
  3. Komonen 2020:49.

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 21.2.2024: Ihmistieteet:biologinen sukupuoli. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Ihmistieteet:biologinen sukupuoli.)