Filosofia:materialismi

  Tieteen termipankista

  materialismi | hylismi

  materialismi (suositeltu)
  hylismi
  Määritelmä filosofinen suuntaus, joka korostaa tieteellisesti tiedostettavien materian prosessien merkitystä niin fysikaalisen todellisuuden kuin ihmisen itse tuottaman kulttuurin ja ihmisen itsensä ymmärtämisessä
  Selite Materialismin mukaan kaikki olevainen on ainetta tai materiaa. Tunnettuja materialisteja ovat olleet antiikissa Leukippos ja Demokritos (n. 460-380 eaa.) sekä Epikuros (341-270 eaa.). Myöhempiä materialisteja ovat olleet 1600-1700-luvulla Thomas Hobbes (1588-1679), Denis Diderot (1713-1784), Holbach (1723-1789), D'Alembert (1717-1783) ja La Mettrie (1709-1751), joka tunnetaan teoksestaan Ihmiskone, jossa kannatetaan ajatusta ihmisestä itseään liikuttavana koneena. La Mettrie väitti Descartia vastaan, että ihminen koostuu vain yhdenlaisesta, ulotteisesta substanssista eikä ole mitään syytä olettaa erillistä henkistä substanssia. 1800-luvulla tunnetuin materialisti oli Karl Marx (1818-1883), jonka mukaan inhimillistä kulttuuria, yhteiskuntaa ja toimintaa tuli lähestyä tuotantovoimien erittelyn kautta eli aineellisen maailman kautta.
  Nykyfilosofiassa materialismia löytyy metafyysisistä ja mielenfilosofisista keskusteluista, ja sellaisten filosofisten suuntauksien kuin looginen positivismi, looginen empirismi ja naturalismi korostama tieteen ykseys ja luonnontieteiden korostus on läheissä yhteydessä materialismiin. Marxin opeista vaikutteita saanut emergentti materialismi väittää, että riittävän monimutkaisilla aineellisilla järjestelmillä voi olla ominaisuuksia, jotka eivät palaudu aineeseen. Siten henkisiä ilmiöitä ei voida selittää suoraan aineen liikkeillä. Juuri mentaalisten ilmiöiden selittäminen on ollut materialismin ongelmallisin piirre. Voidaanko uskottavasti selittää esimerkiksi kipuaistimukset aineen liikkeiden avulla? Mikäli näin tehdään, subjektiivinen ainutlaatuisuus on vaaravyöhykkeessä.
  Materialismi jakaantuu lukuisiin eri alalajeihin.
  1. aleatorinen materialismi on historian näkeminen tapahtumisena, jossa tulevaisuus on avoin riippuen ihmisestä itsestään ja luonnon tuottamista mahdollisuuksista.
  2. antropologinen materialismi on uskonnon selittäminen tutkimuksellisin ja filosofisin keinoin turvautumatta yliluonnollisiin lähtökohtiin.
  3. dialektinen materialismi on materian ontologiseen ensisijaisuuteen perustuva metafysiikan suuntaus.
  4. emergentti materialismissa materian järjestyksen kohotessa voi nousta uusia laadullisia ominaisuuksia kuten tietoisuus.
  5. historiallinen materialismi on vallitsevien sosiaalisten muotojen selittäminen historian ja muun tieteellisen tutkimuksen keinoin turvautumatta yliluonnollisiin, uskonnollisiin tai ihmisestä itsestään riippumattomiin tarkoituksiin.
  6. luonnontieteellinen materialismi korostaa luonnontieteen saavutuksia ja mahdollisuuksia.
  7. praktinen materialismi on kriittinen suuntaus, joka tavoittelee käytännön muuttamista vapauttamalla ihmistä uskonnon, talouden politiikan ja jokapäiväisen elämän kyllästämistä ideologisista muodoista.
  8. rationalistisessa materialismissa todellisuutta ymmärretään siitä itsestään käsin turvautumatta yliluonnollisiin tai perustelemattomiin periaatteisiin ja palauttamatta henkisiä ilmiöitä materian mekaanisiin lainalaisuuksiin.
  9. vulgaarimaterialismissa tai mekaanisessa materialismissa henkiset ilmiöt palautetaan suoraan aineen prosesseihin.
  Lisätiedot lat. materia=aine

  Erikieliset vastineet

  materialismenglanti (English)
  matérialismeranska (français)
  materialismruotsi (svenska)
  Materialismussaksa (Deutsch)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  SalonenT2008, YrjönsuuriM1996, SaarinenE1994

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 3.12.2023: Filosofia:materialismi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:materialismi.)