Filosofia:läpieläminen

  Tieteen termipankista

  läpieläminen | elämys

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  läpieläminen
  elämys
  Määritelmä Husserlilla fenomenologian tutkimuskohde
  Selite Saksalaisessa filosofiassa termi juontaa juurensa Johann Gottlieb Fichteen (1762-1814), jolle elämys merkitsi "subjektin reflektoimatonta täyttyneisyyttä annetusta tilasta". Tälle pohjalla rakentuivat erilaiset elämänfilosofiset näkemykset (esim. Diltheyn "immanenssin ykseys"). Termi oli merkittävä myös uuskantilaisuudessa, ja Edmund Husserlin (1859-1936) käsitys on vahvasti uuskantilaisuuden leimaama. Tämä asettui fenomenologian ankaran tieteellisyyden vaatimusta vastaan, ja Husserl joutui muokkaamaan käsitystään läpielämisestä tai elämyksestä monesti. Husserl selitti asiaa mm. siten, että "fenomenologia on transsendentaalin puhtaiden elämysten kuvaileva olemustiede". Hän ymmärsi elämyksen nykyisyydessä läsnä olevaksi, mikä on saanut osakseen paljon kritiikkiä mm. Jacques Derridalta (1930-2004).

  Erikieliset vastineet

  Erlebnissaksa (Deutsch)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  SalonenJ1986

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 21.6.2024: Filosofia:läpieläminen. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:läpieläminen.)