Oikeustiede:yliopisto

  Tieteen termipankista

  yliopisto

  yliopisto
  Määritelmä vapaata tutkimusta edistävä ja harjoittava, siihen perustuvaa tieteellistä ja taiteellista ylintä opetusta antava, kulttuuria ja tieteellistä sivistystä edistävä sekä yleisesti yhteiskuntaan vaikuttava instituutio
  Selite

  Korkeakoulujärjestelmä jakautuu yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin. Yliopistoja ovat yliopistolaissa (558/2009) luetellut yliopistot, jotka voidaan jakaa toisaalta tiede- ja taideyliopistoihin ja toisaalta julkisoikeudellisiin yliopistoihin ja säätiöyliopistoihin. Viimemainittuihin sovelletaan yliopistolain ohella säätiölakia (487/2015). Perusoikeudellisesti yliopistojen asema muodostuu perustuslain 16 §:n 2 momentin mukaisesta jokaisen yhtäläisestä mahdollisuudesta saada kykyjensä ja erityisten tarpeittensa mukaisesti muuta kuin perusopetusta varattomuuden sitä estämättä, perustuslain 16 §:n 3 momentin mukaisesta ylimmän opetuksen, tieteen ja taiteen vapaudesta sekä perustuslain 123 §:n 1 momentin mukaisesta yliopistojen itsehallinnosta.

  Yliopistojen tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteellista sivistystä, antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta sekä kasvattaa opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa. Tehtäviään hoitaessaan yliopistojen tulee edistää elinikäistä oppimista, toimia vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa sekä edistää tutkimustulosten ja taiteellisen toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Pentti Arajärvi

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  Miettinen&al2009, MäenpääO2009

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 23.2.2024: Oikeustiede:yliopisto. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:yliopisto.)