Oikeustiede:yhdistymisvapaus

  Tieteen termipankista

  yhdistymisvapaus

  yhdistymisvapaus
  Määritelmä ihmisille kuuluva oikeus perustaa yhdistyksiä eri tarkoituksia varten sekä oikeus liittyä tai olla liittymättä (negatiivinen yhdistysmisvapaus) niihin sekä oikeus niin halutessaan erota yhdistyksistä
  Selite

  Perustuslain 13 §:n mukaan jokaisella on yhdistymisvapaus. Yhdistymisvapauteen sisältyy oikeus ilman lupaa perustaa yhdistys, kuulua tai olla kuulumatta yhdistykseen ja osallistua yhdistyksen toimintaan. Samoin on turvattu ammatillinen yhdistymisvapaus ja vapaus järjestäytyä muiden etujen valvomiseksi. Lisäksi yhdistymisvapauteen voidaan katsoa kuuluvaksi yhdistysten sisäinen toimintavapaus (yhdistysautonomia) sekä yhdistyksille annettava suoja lakkauttamista vastaan.

  Perustuslain turvaamana yhdistymisvapaus koskee ensisijaisesti yhdistyslain tarkoittamia ns. aatteellisia yhdistyksiä. Perustuslain perusoikeussäännös ei estä perustamasta lainsäädäntöteitse julkisoikeudellisia yhdistyksiä julkista tehtävää varten. Tällaisen yhdistyksen jäsenyydestäkin voidaan säätää laissa. Yhdistyslain soveltamisalan ulkopuolelle jäävät taloudelliset yhdistykset, uskonnolliset yhdyskunnat sekä ellei laissa asiasta ole toisin säädetty ns. lakisääteiset eli julkisoikeudelliset yhdistykset.

  Yhdistyksen jäseninä voivat olla yksityiset henkilöt, yhteisöt tai säätiöt. Jos yhdistyksen varsinaisena tarkoituksena on vaikuttaa valtiollisiin asioihin (puolue), saavat yhdistyksen jäseninä olla vain Suomen kansalaiset ja sellaiset ulkomaalaiset, joilla on kotipaikka Suomessa sekä sellaiset yhdistykset, joiden jäsenyys on määritelty samalla tavalla.

  Yhdistysten perustaminen on pääsääntöisesti vapaata. Kiellettyjä ovat yhdistykset, jotka on katsottava jäseniltä vaadittavan kuuliaisuuden ja joukkomuodostelmiin tai ryhmityksiin jakautumisen perusteella taikka aseellisen varustautumisen vuoksi kokonaan tai osittain sotilaalliseen tapaan järjestetyksi. Yhdistystä, jonka toimintaan kuuluu harjoituttaminen ampuma-aseiden käyttöön ja joka ei ole yksinomaan metsästystä varten, ei saa perustaa ilman aluehallintoviraston lupaa.

  Yhdistys voidaan rekisteröidä Patentti- ja rekisterihallituksessa pidettävään yhdistysrekisteriin. Rekisteröity yhdistys muodostaa itsenäisen oikeushenkilön. Yhdistys voi kuitenkin toimia myös rekisteröimättömänä.

  Yhdistysten toiminnan valvonta kuuluu sisäasiainministeriölle. Oikeus voi kanteesta julistaa yhdistyksen lakkautetuksi tai antaa sille varoituksen, jos se toimii olennaisesti vastoin lakia tai hyviä tapoja taikka säännöissä määrättyä tarkoitusta. Lisäksi erityissääntöjä on ampumayhdistyksen lakkauttamisesta.

  Yhdistysten toimintaa sääntelevän yhdistyslain lisäksi myös muuhun lainsäädäntöön sisältyy yhdistymisvapautta läheisesti koskevia säännöksiä.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Teuvo Pohjolainen

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 10.12.2023: Oikeustiede:yhdistymisvapaus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:yhdistymisvapaus.)