Oikeustiede:virkakäsky

  Tieteen termipankista

  virkakäsky

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  virkakäsky
  Määritelmä hallinnon sisäinen määräys, jonka ylempi viranomainen tai esimies antaa alaiselleen toimielimelle tai virkamiehelle
  Selite Julkishallinnossa johto- ja valvontasuhteet ovat luonteeltaan hierarkkiset. Siten ylemmällä viranomaisella on yleensä mahdollisuus ohjata alemman toimintaa virkakäskyillä. Vastaavasti esimiehenä toimiva virkamies voi työnjohto- ja työnvalvontavallan puitteissa antaa alaiselleen määräyksiä työtehtävien suorittamisesta. Virkakäskyjen pitää olla sisällöllisesti, toimivallan osalta ja menettelyllisesti lainmukaisia. Virkakäskyillä ei voida rajoittaa alemman viranomaisen tai virkamiehen mahdollisuutta ratkaista itsenäisesti toimivaltaansa kuuluva asia. Jos määräys on ilmeisesti lainvastainen, sitä ei saa noudattaa. Hallintolainkäytössä virkakäsky ei ole hallinnon sisäisenä määräyksenä valituskelpoinen päätös.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Heikki Kulla

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  Bruun&al1995, s. 144-149, Koskinen&Kulla2013, s.178-184, Hirvonen&Mäkinen2006, s. 147-150

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 16.6.2024: Oikeustiede:virkakäsky. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:virkakäsky.)