Oikeustiede:välityssopimus

  Tieteen termipankista

  välityssopimus

  välityssopimus
  Määritelmä välityssopimuksella tarkoitetaan asianosaisten tekemää sopimusta, jolla he jättävät välillään syntyneen riidan tai tietystä oikeussuhteesta vastaisuudessa ehkä aiheutuvat riidat lopullisesti ja heitä sitovasti ratkaistaviksi välimiesmenettelyssä
  Selite

  Usein välityssopimus sisältyy yhtenä sopimusehtona asianosaisten väliseen yksityisoikeudelliseen pääsopimukseen. Silloin sitä kutsutaan toisinaan välityslausekkeeksi. Toisinaan otetaan testamenttiin, lahjakirjaan, konossementtiin tai näihin rinnastettaviin asiakirjoihin määräys välimiesmenettelystä. Harvinaista ei ole sekään, että määräys välimiesmenettelystä sisältyy yhdistyksen tai säätiön sääntöihin taikka osakeyhtiön, muun yhtiön tai yhteisön yhtiöjärjestykseen. Tällaisia määräyksiä, joita asianosaiset tai se, jota vastaan vaatimuksia esitetään, ovat velvollisia noudattamaan, pidetään välityssopimuksen veroisina. Kannetta kysymyksestä, joka sopimuksen mukaan on välimiesten ratkaistava, ei saa ottaa tuomioistuimessa tutkittavaksi, jos vastapuoli tekee siitä väitteen ennen kuin hän vastaa pääasiaan.


  Jos asianosaiset ovat pätevästi sopineet, että välityssopimukseen sovelletaan vieraan valtion lakia, on tuota lakia sovellettava välityssopimukseen. Jolleivät asianosaiset ole sopineet välityssopimukseen sovellettavasta laista eikä välimiesmenettelyn paikka ole Suomessa sovelletaan välityssopimukseen, yleensä joko sen valtion lakia, missä välimiesmenettely on sovittu tai määrätty tapahtuvaksi, taikka siihen pääsopimukseen, johon välityssopimus sisältyy, sovellettavaa lakia.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Gustaf Möller

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  MöllerG1994, MöllerG1984, MöllerG1997

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 19.5.2024: Oikeustiede:välityssopimus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:välityssopimus.)