Oikeustiede:työehtosopimus

  From Tieteen termipankki

  työehtosopimus

  työehtosopimus
  Definition työnantajayhdistyksen ja työntekijäyhdistyksen tai työnantajan ja työntekijäyhdistyksen solmima sopimus, jolla sovitaan työntekijöiden työnteon ehdoista
  Explanation

  Työehtosopimus (puhekielessä usein TES tai tes) määritellään työehtosopimuslain 1 §:ssä sopimukseksi ehdoista, joita noudatetaan "työsopimuksissa tai työsuhteissa muuten". Sopimuksessa on oltava vähintään yksi mainitun kaltainen ehto, jotta se saisi työehtosopimuslaissa säädetyt oikeusvaikutukset. Työehtosopimuksissa sovitaan muun muassa palkoista ja palkan lisistä, työajoista ja vapaista. Työehtosopimuksissa on myös määräyksiä asioista, joista ei ole säädetty lainkaan laissa (esimerkiksi vähimmäispalkat ja erilaiset palkan lisät, kuten ilta- ja likaisen työn lisä sekä lomaraha). Toisaalta työehtosopimuksissa on sovittu asioista, joista on jo laissa säädetty (esimerkiksi henkilöön liittyvä irtisanomisperuste ja työajaksi luettava aika). Edellä mainitut työsuhteen ehtoja koskevat työehtosopimuksen määräykset ovat normimääräyksiä. Työehtosopimusta kutsutaankin ns. normisopimukseksi, koska sillä määrätään pääosin muiden kuin sopijapuolten, eli työnantajan ja työntekijän välisistä oikeuksista ja velvoitteista. Työehtosopimuksessa on myös velvoitemääräyksiä, jotka koskevat työehtosopimuksen solmijatahojen välisiä oikeuksia ja velvollisuuksia (esimerkiksi määräys työehtosopimuksen irtisanomisesta ja irtisanomisajasta).

  Työehtosopimus on solmittava kirjallisesti. Sopimus voi syntyä myös siten, että sen sisältö merkitään sopimuspuolten välisessä neuvottelussa laadittavaan pöytäkirjaan, joka todetaan yhteisesti sovitulla tavalla oikeaksi. Työehtosopimuksen solmineen työnantajapuolen on toimitettava työehtosopimus jäljennöksenä ja sähköisenä sosiaali- ja terveysministeriölle kuuden kuukauden kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta.

  Työehtosopimuslaissa on säädetty työehtosopimukseen sidotuista tahoista. Työehtosopimuslain 4 §:n 2 momentin säännöksellä on laajennettu työehtosopimukseen sidotun työnantajan velvollisuutta noudattaa työehtosopimusta. Työnantaja, joka on sidottu työehtosopimukseen työehtosopimuslain nojalla, on velvollinen noudattamaan tätä itseään sitovaa työehtosopimusta lähtökohtaisesti kaikkien palveluksessaan olevien, työehtosopimuksen soveltamisalaan kuuluvaa työtä suorittavien työntekijöiden työsuhteissa riippumatta siitä, onko työntekijä jäsenyytensä myötä sidottu työehtosopimukseen vai ei. Työehtosopimuksessa voi kuitenkin olla sovittuna määräys, jonka mukaan työehtosopimusta ei kuitenkaan sovelleta muihin kuin sen solmineen yhdistyksen jäseniin.

  Työehtosopimuslaissa säädetään myös työehtosopimuksen irtisanomisesta sekä sopimusmääräysten ja työrauhavelvollisuuden rikkomisen seuraamuksista.

  Velvollisuus noudattaa työehtosopimusta perustuu joko työehtosopimuslakiin (normaalisitova työehtosopimus) tai työsopimuslakiin (yleissitova työehtosopimus).
  Additional Information
  Kirjoittaja: Jaana Paanetoja

  Related Concepts


  References

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 8.6.2023: Oikeustiede:työehtosopimus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:työehtosopimus.)