Oikeustiede:rakennuslupa

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

rakennuslupa

rakennuslupa
Definition Uuden rakennuksen tekemiseen tai olevan rakennuksen olennaiseen muuttamiseen vaaditaan viranomaisen lupa. Muunlaisia rakentamis- ja maaperän muuttamistoimia varten tarvitaan toimenpidelupa tai maisematyölupa.
Explanation

Rakennuslupa on pääsääntöisesti tarpeen rakennettaessa uusi rakennus tai muutettaessa olennaisesti olevaa. Tarkastelussa tulee ottaa huomioon, onko kysymyksessä rakennus vai hanke, joka olisi toteutettavissa kevyemmällä valvonnalla. Rakennusta varten vaaditaan sovelias rakennuspaikka, jonka tulee olla kooltaan, sijainniltaan ja muissakin suhteissa lain vaatimusten mukainen. Rakennuksen tekemisen esteeksi voi muodostua kaavasta tai muusta olosuhteesta johtuva kielto tai rajoitus, esimerkiksi kaavoituksen keskeneräisyys tai alueen sijainti rantavyöhykkeellä (ks. rantarakentaminen). Lisäksi suunnittelutarvealueen osalta on otettava huomioon erityiset lupaedellytykset. Koska rakentamistoiminnan valvonnan lajeja on useita, rakennuksen tunnusmerkistö on rakennuslupasääntelyssä tärkeä. Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaan rakennus on uusi, asumiseen, työntekoon, varastointiin tai muuhun käyttöön tarkoitettu kiinteän tai paikallaan pidettäväksi tarkoitettu rakennelma, rakenne tai laitos, joka ominaisuuksiensa vuoksi edellyttää viranomaisvalvontaa turvallisuuteen, terveellisyyteen, maisemaan, viihtyisyyteen, ympäristönäkökohtiin taikka muihin tämän lain tavoitteisiin liittyvistä syistä.

Rakennukseen tehtävään laajennukseen ja kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen sovelletaan eräin poikkeuksin, mitä uuden rakennuksen rakentamisesta säädetään. Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen, sekä rakennuksen laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen sekä sellaiseen rakennuksen vaippaan tai teknisiin järjestelmiin kohdistuvaan korjaus- ja muutostyöhön, jolla voidaan vaikuttaa merkittävästi rakennuksen energiatehokkuuteen. Myös ympäristövaikutusten arviointiselostus on otettava huomioon. Määräajan paikallaan pysytettävää rakennusta varten rakennuslupaan voidaan asettaa määräaika. Jollei rakennustyötä ole aloitettu kolmessa vuodessa tai saatettu loppuun viiden vuoden kuluessa, lupa on rauennut.

Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaista muuttamista varten tarvitaan rakennuslupa. Luvanvaraisuutta harkittaessa otetaan huomioon käyttötarkoituksen muutoksen vaikutus kaavan toteuttamiseen ja muuhun maankäyttöön sekä rakennukselta vaadittaviin ominaisuuksiin. Lupaa edellyttävänä käyttötarkoituksen muutoksena pidetään muun ohella loma-asunnon käytön muuttamista pysyvään asumiseen. Vähittäiskaupan suuryksikön toteuttamisella on katsottava olevan edellä tarkoitettua vaikutusta maankäyttöön, jollei aluetta ole asemakaavassa erityisesti osoitettu tähän tarkoitukseen.

Tuulivoimalan rakennusluvan edellytyksistä säädetään erikseen. Rakennuslupa voidaan maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 137 §:n 1 momentissa säädettyjen suunnittelutarvealuetta koskevien edellytysten estämättä myöntää, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa on erityisesti määrätty kaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena (maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999, 134/2011, 77a §).
Additional Information
Kirjoittaja: Erkki J. Hollo

Related Concepts

Sources

Ekroos&Majamaa2005, Hallberg&al2015

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 5.12.2021: Oikeustiede:rakennuslupa. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:rakennuslupa.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →