Oikeustiede:pelastamisvelvollisuus vakuutusoikeudessa

  Tieteen termipankista

  pelastamisvelvollisuus vakuutusoikeudessa

  pelastamisvelvollisuus vakuutusoikeudessa
  Määritelmä vahinkovakuutuksiin liittyvä velvollisuus, jonka mukaan vakuutustapahtuman sattuessa tai välittömästi uhatessa vakuutetun tulee kykyjensä mukaan huolehtia vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta sekä ryhtyä tarpeellisiin toimiin vakuutuksenantajan oikeuden säilyttämiseksi ulkopuolista vahingon aiheuttajaa kohtaan
  Selite

  Pelastamisvelvollisuus ajankohtaistuu vakuutustapahtuman satuttua tai välittömästi uhatessa. Tarkoituksena on tämän velvollisuuden avulla varmistaa, että vakuutetulla on vakuutuksen olemassaolosta huolimatta intressi torjua konkreettisesti uhkaava vahinko (esim. kotivakuutetun asunnon lukon uudelleensarjoitus, kun avain tunnistetietoineen on kadonnut) tai rajoittaa jo sattunutta vahinkoa (esim. palokunnan hälyttäminen sammuttamaan vakuutetun rakennuksen paloa). Velvollisuus perustuu suoraan lakiin, ei vakuutussopimukseen. Mikäli vakuutettu laiminlyö pelastamisvelvollisuutensa, hänelle tulevaa vakuutuskorvausta voidaan laissa mainituin tavoin alentaa tai se voidaan evätä (vakuutussopimuslain (543/1994, VakSopL, 32 §). Edellytyksenä korvauksen alentamiselle ja epäämiselle on, että pelastamisvelvollisuuden laiminlyönnin ja vahingon syntymisen tai laajuuden välillä on syy-yhteys. Pelastamisvelvollisuuden laiminlyönti ei oikeuta vakuutuksenantajaa irtisanomaan vakuutussopimusta.

  Pelastamisvelvollisuuden täyttämisestä voi aiheutua erityisiä kustannuksia. Vakuutuksenantaja, jonka intressissä pelastamisvelvollisuuden noudattaminen on, on velvollinen korvaamaan pelastamisvelvollisuuden täyttämisestä aiheutuneet kohtuulliset kustannukset (VakSopL 61 §).
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Jaana Norio

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  Hoppu&Hemmo2006, s. 192–200, Norio-TimonenJ2018, s. 209–222

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 27.2.2024: Oikeustiede:pelastamisvelvollisuus vakuutusoikeudessa. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:pelastamisvelvollisuus vakuutusoikeudessa.)