Oikeustiede:kolmiulotteinen kiinteistö

  Tieteen termipankista

  kolmiulotteinen kiinteistö

  kolmiulotteinen kiinteistö
  Määritelmä Kolmiulotteisella kiinteistöllä (3D-kiinteistö) tarkoitetaan sellaista maanpinnan ylä- tai alapuolista itsenäistä kiinteistöä, jonka ulottuvuus määritellään kokonaisuudessaan sekä vaaka- että pystysuunnassa koordinaattipisteillä. 3D-kiinteistö on itsenäinen ja pysyvä kiinteistörekisteriyksikkö, jolloin sitä koskevat yleiset kiinteistön käsitteeseen kytketyt oikeudelliset mekanismit. Niinpä 3D-kiinteistö on omistuksen, vaihdannan ja panttauksen yksikkö.
  Selite

  Tarkoitus on, että 3D-kiinteistöjä voidaan muodostaa vain niissä tilanteissa, joissa rakentamistoiminnan tarkoituksenmukainen järjestäminen sitä edellyttää. Kyse on tyypillisesti taaja-asutusalueille sijoittuvista isoista rakennushankkeista. Tällaisen kiinteistön muodostamisen edellytyksistä päätetään yksityiskohtaisen maankäytön suunnittelun yhteydessä. Tarpeen vaatiessa asemakaavassa määrätään, että tietyn alueen kiinteistöjaotus voidaan toteuttaa 3D-kiinteistöjen avulla niin, että itsenäiseen omistukseen tarkoitettuja eri käyttötarkoitukseen osoitettuja tiloja sijoitetaan päällekkäin maanpinnan ala- ja yläpuolelle.

  Kolmiulotteisesta kiinteistöjärjestelmästä, sen tarpeista ja kehittämisehdotuksista annettiin tammikuussa 2008 maa- ja metsätalousministeriölle työryhmämietintö, mmm 2008:1. Työryhmä ehdotti, että Suomessa tehdään mahdolliseksi kolmiulotteisten kiinteistöjen muodostaminen. Tätä varten esitettiin jatkotoimenpiteitä lainsäädännön kehittämiseksi, erilaisten teknisten ja toiminnallisten jatkoselvitysten tekemiseksi sekä ohjeiden ja määräysten täsmentämiseksi. Valmistelutyö hallituksen esityksen muotoon on maa- ja metsätalousministeriöllä.

  Uudistus toteutuessaan merkitsee, että kiinteistömarkkinoille tulee tosiasiassa lisää kiinteistövarallisuutta 3D-kiinteistöjen itsenäisyyden ja kiinnityskelpoisuuden takia. Arvonmuodostuksen osalta 3D-kiinteistö voidaan rinnastaa normaaliin 2D-kiinteistöön. Samalla on todettava, että jatkossakin suurin osa kiinteistöistämme on perinteisiä 2D-kiinteistöjä.

  Kiinteistökirjaamislaitoksen kannalta uudistus tarkoittaa sitä, että 3D-kiinteistöt merkitään kiinteistöinä kiinteistörekisteriin. 3D-kiinteistöt rekisteröidään itsenäisinä omatyyppisinä kohteina ja vastaava peruskiinteistö jää voimaan. Peruskiinteistön kohdalle merkitään tieto 3D-kiinteistön olemassaolosta ja tämä tieto näytetään myös tietopalvelussa. Lainhuudatuksen ja kiinnittämisen kannalta 3D-kiinteistö ei eroa normaalista 2D-kiinteistöstä.

  3D-kiinteistöllä on nähtävissä selviä hyödyntämismahdollisuuksia erityistapausten suunnittelussa ja toteutuksessa. Tyypillisiä esimerkkitapauksia ovat kauppakeskukset, torien ala- ja yläpuoliset rakennushankkeet, teiden ja ratojen ylä- ja alapuolinen rakentaminen sekä maanalaiset tunnelit ja pysäköintilaitokset.

  3D-kiinteistö selkeyttää omistus- ja vakuusyksikkönä sekä sopimusten että eri oikeuksien kohdentamista ja niiden kirjaamista.

  Käytetyt lähteet: Maa- ja metsätalousministeriön työryhmämuistio, mmm 2008:1
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Jarno Tepora

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  Julstad&Sjödin2005, TeporaJ2009

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 4.12.2023: Oikeustiede:kolmiulotteinen kiinteistö. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kolmiulotteinen kiinteistö.)