Kirjallisuudentutkimus:narratiivinen akti

  Tieteen termipankista

  narratiivinen akti

  narratiivinen akti
  Määritelmä sanoilla tekemistä ja aikaansaamista, joka pohjautuu tekijänsä kompetenssiin ja tavoitteelliseen suorittamiseen taiteenlajinsa ilmaisukeinoin
  Selite

  Narratiivinen akti on kielitieteen puheakteista nykyisen jälkiklassisen narratologian piiriin laajentunut performatiivinen ilmaisuakti, joka toteutuu joko kirjoitettuna (kirjallisuus) ja/tai kehollisesti (esitystaiteet).

  Narratiiviset aktit jakautuvat taustateoreettisen lähtökohtiensa eli kieli- ja kirjallisuustieteen sekä teatteri/esitystaiteiden pohjalta kahteen pääryhmään: 1. performatiivit: tekstien osia, tekstikokonaisuuksia tai kirjallisia teoksia edustuksellisina representaationa ja ei-kehollisina performanssin imitaationa ja illuusioina. 2. performanssit: kehollisia, esitystaiteellisia, yleisön läsnäollessa tai mediavälitteisesti toteutuvia presentaatioita; kirjallisuudessa myös fyysistä ja aistillista kokemuksellisuutta vahvasti korostavaa performatiivisen kirjoittamisen tuottamaa tekstiä.

  Narratiivisten aktien performatiivisuutta arvioidaan J.L.Austinin alkuperäisten puheaktien tavoin onnistunut/epäonnistunut (felicitous/unfelicitous) -tasolla, eikä tosi/epätosi -lähtökohdista, sekä niiden tavoitteiden ja luonteen mukaisesti:

  a) illokutiiviset aktit (illocutionary acts), joiden ilmaisuvoimalla (illocutionary force) pyritään vaikuttamaan diskursiiviseen tilanteeseen ja vastaanottajiin.

  b) perlokutiiviset aktit (perlocutionary acts), jotka saavat aikaan muutoksia vastaanottajissaan (mm. retoriset vaikutukset, lukijareaktiot, esittäjä/yleisö-suhde).

  Erikieliset vastineet

  narrative actenglanti (English)
  textual actenglanti (English)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  AustinJL1962, RojolaL&LaitinenL1998, CarlsonM2004, LoxleyJ2007, BregerC 2012, KTK2013, BernsU2014

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 27.2.2024: Kirjallisuudentutkimus:narratiivinen akti. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kirjallisuudentutkimus:narratiivinen akti.)