Geologia:syvä kalliopohjavesi

  Tieteen termipankista

  syvä kalliopohjavesi

  syvä kalliopohjavesi
  Määritelmä kalliopohjavesi, jota esiintyy > 300 metrin syvyydessä kallioperässä[1]  
  Selite

  Kalliopohjavesi voidaan jakaa matalaan ja syvään kalliopohjaveteen.

  Termipankissa oleva syvän kalliopohjaveden määritelmä pohjautuu Riikka Kietäväisen väitöskirjaan (KietäväinenR2017).

  On hyvä huomioida, että kirjallisuudessa syvän pohjaveden määritelmä vaihtelee jonkin verran, eikä syvän ja matalan kalliopohjaveden rajalle ole yhtä kansainvälisesti sovittua lukemaa. Esimerkiksi Kang ym. (2019) määrittelevät Yhdysvaltojen kalliopohjavesiä koskevassa tutkimuksessa syvän pohjaveden alkavan 150 metrin syvyydestä. Ferguson ym. (2021) taas määrittelevät syvän kalliopohjaveden 2–10 kilometrin syvyydessä olevaksi vedeksi. Syvyyden lisäksi kalliopohjavettä voidaan luokitella esimerkiksi sen kemiallisen koostumuksen ja iän mukaan (Hebig&al2012).

  Syvä kalliopohjavesi on esimerkki käsitteestä, joka on ollut pitkään aliedustettuna hydrogeologiassa (Hebig&al2012). Hebigin ja muiden (2012) mukaan käsitys syvästä kalliopohjavedestä on muuttunut 1900-luvun aikana staattisesta ja paikallaan pysyvästä kohti dynaamista.

  Syvään kalliopohjaveteen saatetaan viitata veden sijasta myös fluidina, koska veteen liuenneiden kaasujen määrä voi olla suuri (KietäväinenR2017).

  Kalliopohjaveden koostumus vaihtelee usein syvyyden mukaan: veden suolaisuus lisääntyy yleensä syvemmälle mentäessä. Syvissä kalliopohjavesissä voi olla runsaasti erilaisia veteen liuenneita kaasuja, kuten metaania (CH4) ja heliumia (He). Kalliopohjaveden koostumukseen vaikuttaa esimerkiksi kallioperän kivilajit ja mikrobitoiminta. (KietäväinenR2017 ja lähteet siellä.)

  Syvän kalliopohjaveden tutkimus antaa tietoa esimerkiksi kalliopohjavesien evoluutiosta ja iästä, syväbiosfääristä sekä siitä, kuinka aineet kulkeutuvat kallioperässä. Syvien kalliopohjavesien tutkimus on tärkeää esimerkiksi ydinjätteen loppusijoituksen kannalta. (KietäväinenR2017 ja lähteet siellä.)
  Lisätiedot

  Käsitesivun ovat kirjoittaneet FT Elina Lehtonen ja FT Riikka Kietäväinen.  

  Käsitesivu on päivitetty hydrogeologiaan ja ympäristögeologiaan liittyvässä termiprojektissa.

  Erikieliset vastineet

  deep bedrock groundwaterenglanti (English)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  KietäväinenR2017, Kang&al2019, Ferguson&al2021, Hebig&al2012

  Alaviitteet

  1. KietäväinenR2017

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 24.5.2024: Geologia:syvä kalliopohjavesi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Geologia:syvä kalliopohjavesi.)