Filosofia:representaatio

  From Tieteen termipankki

  representaatio

  representaatio
  Definition mielessä oleva käsitys tai ajatus jostakin asiasta
  Explanation Representaatiossa ajattelun välittömät kohteet ovat ikään kuin mielen sisällä. Esimerkiksi naapurin kissaa ajatellessani mielessäni on Mortin ajatuksellinen edustaja, ei Mortti itse. Ajatus kohdistuu Morttiin vain tämän edustajan kautta tai välityksellä. Tämäntapainen ajattelu oli suosittua erityisesti varhaismodernissa filosofiassa. Esimerkiksi Locken ideat on usein ymmärretty nimenomaan ajattelun käyttämiksi representaatioiksi maailmasta. Representationalismin kytkeminen varhaismoderneihin ajattelijoihin on kuitenkin ongelmallista kahdessa suhteessa. Ensinnäkin, esimerkiksi Locken malli ei ollut niin karkea kuin suoraviivainen representationalistinen tulkinta antaa ymmärtää. Toiseksi, jo 1200-luvulta alkaen mielen filosofiassa oli koettu ongelmana sen selvittäminen, missä mielessä ulkoinen todellisuus on suoranaisesti ajattelun kohteena ja missä mielessä ulkoisia olioita voidaan ajatella vain sisäisten representaatioiden välityksellä. Eri filosofeilla on ollut tähän kysymykseen erilaisia kantoja kautta koko filosofian historian. Modernissa mielenfilosofiassa sanaa "representaatio" käytetään usein väljemmin kuvaamaan ajatusten sisältöä ilman, että käsitteeltä haluttaisiin väittää mitään ajatuksen välittömistä kohteista. Merkittävä vaikutus tähän on ollut pragmatisti Richard Rortyn (1931-2007) teoksella Philosophy and the Mirror of Nature (1979), jossa Rorty kritisoi representaation käsitettä erityisesti kieleen liittyen. Hänen mukaansa kielen tarkoitus ei ole representoida todellisuutta, vaan kieli on nähtävä työkaluna todellisuuden käsittelemiseksi. Myöhemmin kognitiotieteessä ja mielenfilosofiassa on pyritty palauttamaan representaatiot aivotiloihin.
  Immanuel Kantille Vorstellung on käännös latinan sanasta repraesentatio, ja luennoillaan hän käytti Vorstellungin yhteydessä myös tätä vastinetta. Kantille representaatio on peruskäsite, jota ei voi enää tutummin käsittein määritellä. Representaatiota Kant kuitenkin luonnehtii joksikin, joka esittää jotakin jollekin. Kun joku vaikka kuvittelee auringon, niin silloin hänellä on mielessään auringon representaatio - siis jotakin, mikä esittää hänelle auringon. Luultavasti Kant myös ajattelee, että määritelmissä representoidaan käsitteen merkitys. Näin representaatiota ei voi määritellä, koska mikä tahansa määritelmä on itsessään representaatio ja määritelmän ymmärtäminen määritelmäksi edellyttäisi representaation käsitteen hallitsemista. Samoin kuin Anschauung myös Vorstellung voi tarkoittaa sekä toimintaa että objektia. Representaatio voi siis viitata representaatioaktiin tai representoituun olioon.
  Additional Information lat. repraesentatio=kuvailu. Ks. myös representaatio kirjallisuudentutkimuksessa ja representaatio kielitieteessä.

  Equivalents

  representationenglanti
  representationranska
  Vorstellungsaksa

  Related Concepts

  Sources

  CraigE1998, Kant2013, KorkmanYrjönsuuri1998

  References

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 31.5.2023: Filosofia:representaatio. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:representaatio.)