Filosofia:rationalismi

  Tieteen termipankista

  rationalismi

  rationalismi
  Määritelmä


  1. näkemys, jonka mukaan tieto perustuu järjen avulla tehtäviin päätelmiin


  2. Descartesista lähtenyt 1600-luvun järkeä korostava tutkimussuuntaus
  Selite Tietoteoreettisena asenteena rationalismi korostaa järjen merkitystä tietämisessä ja tiedon muodostamisessa. Järki katsotaan korkeimmaksi inhimilliseksi kyvyksi. Rationalistisia näkemyksiä kannatettiin jo antiikista lähtien (mm. Platon), mutta ns. klassinen rationalismi (tietoteoreettinen rationalismi) syntyi 1600-luvulla René Descartesin (1596-1650) kirjoitusten seurauksena, korostaen ajattelevaa subjektia, jonka tajunnassa on apriorisia, synnynnäisiä ideoita. Etiikan ja uskonnon alueella rationalismi on painottanut järkeä keskeisenä sisäisenä periaatteena. Muita klassisia rationalisteja olivat mm. Antoine Arnauld (1612-1694), Nicolas Malebranche (1638-1715), Baruch Spinoza (1632-1677) ja G. W. Leibniz (1646-1716).
  Klassisen tietoteoreettisen rationalismin voi tiivistää kahteen perusväittämään:
  1) inhimillinen järki on perustava tiedon lähde. Descartesin mukaan varma tieto voi perustua vain selviin ja tarkkoihin ideoihin, jotka löydetään järjen avulla (esimerkkinä cogito-argumentti). Kantin mukaan meillä voi järjen johdosta olla synteettistä tietoa a priori.
  2) todellisuus on järjellinen kokonaisuus. Tässä mielessä rationalismi saa huipentumansa G. F. W. Hegelin (1770-1831) ajattelussa. Hänen mukaansa todellisuus on järjellistä ja järjellinen on todellista. Hegel kuten muutkin suuret järjestelmänrakentajat (esim. Spinoza ja Leibniz) väittivät todellisuuden perimmäisen olemuksen olevan välttämättä tietynlainen ja löydettävissä järjellä. Aistihavaintoja pidetään toissijaisina, koska varsinaiset totuudet perustuvat välttämättömyyksiin.
  Lisätiedot lat. ratio=järki

  Erikieliset vastineet

  rationalismenglanti (English)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  AhokasA2010, SalonenT2008, YrjönsuuriM2009, SaarinenE1994

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 9.12.2023: Filosofia:rationalismi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:rationalismi.)