Oikeustiede:vesistön sulkemiskielto

From Tieteen termipankki

vesistön sulkemiskielto

vesistön sulkemiskielto
Definition vanha vesienkäyttöä ohjaava periaate, jonka mukaan virtaavan veden vesistöä ei saa kokonaan sulkea yleisten etujen kuten liikenteen tai kalankulun estyessä
Explanation

Vanhastaan valtaväylä (aikaisemmin kuninkaanväylä, kungsådra) on ollut joki- ja muissa virtaavan veden vesistöissä avoinna pidettävä keskiosa vesistön syvimmällä kohdalla. Vesienkäyttötarpeiden laajentuessa voimalaitostoimintaan ja vesistöjen säännöstelyyn on jouduttu tinkimään ehdottomasta kyseisten vesien sulkemiskiellosta, joskin se edelleen on lähtökohtana, ellei voimakkaampi yleinen etu vaadi vesistön pitämistä suljettuna kokonaan tai osittain. Valtaväylän ulkopuolista vesistön leveysosaa kielto ei koske, joten esimerkiksi laiturin rakentaminen valtaväylävesistöm rannalle on sallittua, ellei muita esteitä ole.

Nykyisessä laissa sulkemiskielto on osa kokonaisvaltaista vaikutusperusteista luvantarvekynnyksen määritelmää, jolloin se muodostaa yhdessä vesistön muuttamiskiellon kanssa arviokokonaisuuden (vesilain 587/2011, 3 luvun 2 §): vesitaloushankkeella on oltava lupaviranomaisen lupa, jos se voi muuttaa vesistön asemaa, syvyyttä, vedenkorkeutta tai virtaamaa, rantaa tai vesiympäristöä taikka pohjaveden laatua tai määrää, ja tällä muutoksella on lainkohdassa tarkoitettuja haitallisia vaikutuksia. Säännöstä täsmennetään luvun 3 §:ssä, jonka mukaan edellä tarkoitetuista seurauksista riippumatta muun muassa seuraavanlaisella vesitaloushankkeella on aina oltava lupaviranomaisen lupa: 1) valtaväylän tai yleisen kulku- tai uittoväylän sulkeminen tai supistaminen sekä väylän käyttämistä vaikeuttavan laitteen tai muun esteen asettaminen.

Arvioitaessa mainitunlaisen toimenpiteen sallittavuutta mainitut tärkeät yleiset intressit on turvattava. Valtaväylään tai yleiseen kulkuväylään vaikuttava hanke on lupapäätöksessä määrättävä toteutettavaksi niin, että liikennettä ym. voidaan vesistössä harjoittaa edelleen ilman huomattavaa haittaa (vesilain 3 luvun 12 §). Jos tämä ei ole mahdollista, lupaa ei tule myöntää ainakaan haetunlaisena. Luvan myöntämisen edellytykset ovat muutoin pääsääntöisesti samat kaikkien hankkeiden osalta eli haitattomuusedellytys ja intressivertailuedellytykset (vesilain 3 luvun 4 §): lupa vesitaloushankkeelle myönnetään, jos: 1) hanke ei sanottavasti loukkaa yleistä tai yksityistä etua; tai 2) hankkeesta yleisille tai yksityisille eduille saatava hyöty on huomattava verrattuna siitä yleisille tai yksityisille eduille koituviin menetyksiin.
Additional Information
Kirjoittaja: Erkki J. Hollo

Related Concepts

Sources

HolloE2014, PietiläJ1973

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 9.12.2022: Oikeustiede:vesistön sulkemiskielto. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:vesistön sulkemiskielto.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →