Oikeustiede:vastuunläpimurto

  Tieteen termipankista

  vastuunläpimurto

  vastuunläpimurto
  Määritelmä työnantajavelvoitteiden laajentuminen työsopimuksen solmineen työnantajan muodollis-juridisten rajojen ulkopuolelle
  Selite

  Työnantaja-asemaan liittyy erilaisia velvollisuuksia, ja ne kohdistuvat lähtökohtaisesti työsopimuksen solmineelle työnantajalle. Työntekijän suojelun tehokkaan toteutumisen kannalta on tiedettävä, kenelle, keille tai minkälaiselle kokonaisuudelle nämä velvoitteet kuuluvat. Joissain tilanteissa saattaa olla tarvetta ulottaa työnantajavastuu muodollis-juridisen työnantajasubjektin ulkopuolelle. Tällaista vastuun laajentamista kutsutaan vastuunläpimurroksi tai vastuun samaistumiseksi.

  Vastuunläpimurto ei ole yleistä. Siitä on säädetty työsopimuslain 7 luvun 4 §:n 3 momentissa. Säännöksen mukaan irtisanottaessa työntekijä taloudellisella ja tuotannollisella syyllä muun työn tarjoamisvelvollisuus ulottuu eräissä tapauksissa irtisanomista harkitsevan työnantajan ulkopuolelle. Jos työnantajalla, joka tosiasiallisesti käyttää henkilöstöasioissa määräysvaltaa toisessa yrityksessä tai yhteisössä omistuksen, sopimuksen tai muun järjestelyn perusteella, ei ole tarjota työntekijälle työsopimuslaissa tarkoitettua muuta työtä, on hänen selvitettävä, voiko työn tarjoamis- ja koulutusvelvollisuuden täyttää tarjoamalla työntekijälle työtä muista määräysvallassaan olevista yrityksistä tai yhteisöistä. Perusedellytyksenä arvioitaessa työn tarjoamisvelvoitteen ulottumista toiseen yritykseen on, että työnantajayritys käyttää määräysvaltaa yrityksessä, jossa työtä olisi tarjolla. Lisäksi yritysten toimintojen on oltava riittävästi yhteisiä. Tässä yhteydessä on kiinnitetty huomiota erityisesti yritysten henkilöstöasioiden hoidon yhteisyyteen, toimialojen samankaltaisuuteen ja liiketoimintojen yhteisyyteen. Yhteinen tai keskitetty työnjohto, työntekijöiden siirtyminen työsuhteen aikana eri työtehtäviin yrityksestä toiseen yritysryhmän sisällä ja yhteinen palkkakirjanpito merkitsevät yleensä henkilöstöasioiden hoidon yhteisyyttä. Yritysryhmään kuuluvien yritysten toimialojen samankaltaisuudesta johtuva yhteistoiminta voi viitata siihen, että kysymys on yhdestä toiminnallisesta kokonaisuudesta.

  Vastuunläpimurtona voidaan pitää myös vuosilomalain säännöstä, jonka mukaan 9 kuukauden pituinen, kollektiiviperusteella toteutettuun irtisanomiseen liittyvä takaisinottovelvoite koskee myös liikkeen luovutuksensaajaa, jos luovuttaja on irtisanonut työntekijän työsopimuksen päättymään ennen luovutusta.

  Oikeustieteessä on tuotu esille, että työsopimuslain 7 luvun 4 §:n 3 momentissa säädetty vastuunläpimurronperiaate tulisi ottaa huomioon myös irtisanottaessa työntekijä sairauden perusteella.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Jaana Paanetoja

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 23.4.2024: Oikeustiede:vastuunläpimurto. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:vastuunläpimurto.)